KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-283 2019-11-28
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2019 m.  lapkričio 28 d. Nr. V17-283

Kaišiadorys

 

             Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 38 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimą Nr. V17-50 „Dėl Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3. Šis sprendimas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

                     

 

Savivaldybės meras                                                                                                    Vytenis Tomkus

 


                  PATVIRTINTA

                  Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos

                  2019 m.  lapkričio 28 d. sprendimu Nr.V17-283    

 

 

VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) reglamentuoja vienkartinių pašalpų skyrimo Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems asmenims (šeimoms) atvejus ir dydį, dokumentų pateikimą ir svarstymą, vienkartinių pašalpų skyrimo bei mokėjimo sąlygas, finansavimo šaltinį.

2. Vienkartinė pašalpa – tai socialinės paramos forma (socialinė išmoka). Vienai šeimai vienkartinė pašalpa gali būti skiriama ne daugiau kaip vieną kartą per metus, išskyrus gaisro ar stichinės nelaimės bei autonominio dūmų signalizatoriaus įrengimo atvejais. Aprašo 16 punkte nurodytu atveju vienkartinė pašalpa gali būti skiriama ne dažniau kaip vieną kartą per 10 metų.

3. Vienkartinė pašalpa gali būti skiriama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Kaišiadorių rajono savivaldybėje, kurie nuolat joje gyvena.

II SKYRIUS

VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO ATVEJAI IR DYDIS

 

4. Vienkartinė pašalpa gali būti skiriama gaisro ar kitos stichinės nelaimės atveju, pateikus Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą ir atsižvelgiant į patirtus nuostolius šiais atvejais:

4.1. netekus gyvenamojo būsto  – iki 2500 Eur;

4.2. netekus dalies gyvenamojo būsto  – iki 2000 Eur;

4.3. netekus ūkinio pastato – iki 1000 Eur;

4.4. netekus dalies ūkinio pastato arba namų apyvokos daiktų – iki 500 Eur.

5. Vienkartinė pašalpa, pateikus gydymo įstaigos pažymą, gali būti skiriama:

5.1. ligos, traumos, operacijos atveju – iki 100 Eur;

5.2. kitiems gydymo atvejams (kompensuoti patirtas išlaidas tyrimams apmokėti, akiniams įsigyti, nekompensuojamiems vaistams įsigyti ir kt.) – iki 50 Eur;

5.3. onkologiniams ligoniams, kuriems per paskutinius 12 mėn. buvo atlikta operacija, taikytas švitinimas ar chemoterapija – 350 Eur.

 

2

6. Tiflopriemonės, surdopriemonės ar brangiai kainuojančio aktyvaus tipo vežimėlio arba elektrinio vežimėlio įsigijimo atveju, pateikus išlaidas patvirtinančius dokumentus, gali būti kompensuojama 100 % išlaidų, tačiau ne daugiau kaip 150 Eur.

7. Šeimos narių mirties atveju, kai miręs asmuo neturėjo pajamų šaltinio ir jam mirus nėra gauta jokių išmokų, išskyrus laidojimo pašalpą, gali būti skiriama 150 Eur pašalpa.

8. Asmeniui, grįžusiam iš įkalinimo įstaigos ir pateikusiam pataisos namų išduotą pažymą, gali būti skiriama 50 Eur pašalpa.

9. Asmens tapatybę patvirtinantiems dokumentams tvarkyti gali būti skiriama iki 40 Eur pašalpa pagal  prašyme nurodytą pagrįstą lėšų dydį.

10. Asmenims, kuriems sukako šimtas metų, ir kas penkerius metus vėliau gali būti skiriama  300 Eur pašalpa.   

11. Autonominiam dūmų signalizatoriui įrengti pagal pateiktus išlaidų dokumentus gali būti kompensuojama iki 20 Eur suma.

12. Krosnies ir kamino remonto išlaidoms ir su tuo susijusiems papildomiems darbams iš dalies apmokėti, atsižvelgiant į pateiktus dokumentus,  pagrindžiančius išlaidas, gali būti skiriama iki 200 Eur pašalpa.

13. Vienišiems neįgaliesiems ir senyvo amžiaus asmenims gyvenamo būsto, šildymo ir santechninių mazgų įrenginiams remontuoti gali būti skiriama iki 150 Eur pašalpa, atsižvelgiant į pateiktus dokumentus, pagrindžiančius išlaidas.

14. Užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams pervežti į Lietuvos Respubliką gali būti skiriama pagal pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus (kremavimo paslaugų sąskaitas, palaikų parvežimą patvirtinančius dokumentus, kelionės bilietus ir pan.), bet ne daugiau kaip 54 bazinių socialinių išmokų pašalpa. Išlaidas patvirtinantys dokumentai turi būti lietuvių kalba arba su oficialiu vertimu į lietuvių kalbą.

15. Vienkartinė 200 Eur pašalpa gali būti skirta ir kitais šiame apraše nenumatytais atvejais, visiems asmenims, susidarius ypatingai sunkiai materialinei padėčiai (šeimos nario liga, trauma, mirtis, skola už gyvenamojo būsto šildymą, elektrą, vandenį ar komunalinius mokesčius).

16. Šulinio ar vandens gręžinio įrengimo išlaidoms apmokėti neturintiems geriamo vandens ir kai nėra galimybės prisijungti prie tinklų, pateikus apie tai informaciją iš UAB „Kaišiadorių vandenys“ ir gyvenamosios vietos seniūno arba padėti įsirengti vandentiekį ir (ar) kanalizaciją gyvenamame būste, pateikus išlaidų dydį patvirtinančius dokumentus, gali būti skiriama iki 3000 Eur vienkartinė pašalpa.

17. Vienkartinė pašalpa 4.3, 4.4, 5.2  papunkčiuose, 7, 8, 9, 11, 15, 16 punktuose nurodytais atvejais gali būti skiriama, kai pajamos vienam šeimos nariui neviršija 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio. Vienkartinė pašalpa 5.1 papunktyje, 6 ir 12 punktuose nurodytais atvejais gali būti

3

skiriama, kai asmens pajamos neviršija 2 valstybės remiamų pajamų dydžių. Vienkartinė pašalpa 5.3 papunktyje ir 13 punkte nurodytais atvejais skiriama, kai pajamos vienam šeimos nariui neviršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžio.

Vienkartinė pašalpa 4.1, 4.2 papunkčiuose numatytais atvejais skiriama, kai pajamos vienam šeimos nariui neviršija 4 valstybės remiamų pajamų dydžių. Aprašo 14 punkte nurodytu atveju vienkartinė pašalpa gali būti skiriama, kai šeimos pajamos vienam asmeniui viršija 3 valstybės remiamų pajamų dydžius, 10 punkte numatytu atveju pašalpa skiriama neatsižvelgiant į pajamas.

 

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS IR VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMO SVARSTYMAS

 

         18. Dėl vienkartinės pašalpos gavimo savivaldybės gyventojai kreipiasi į gyvenamosios vietos seniūniją arba į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau – Socialinės paramos skyrius), pateikdami šiuos dokumentus:

18.1. prašymą;

18.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

18.3. gydytojų pažymą (forma Nr. 027/a) šio aprašo 5 punkte nustatytais atvejais;

18.4. išlaidas (galimas, būsimas, esamas, turėtas) patvirtinančius dokumentus aprašo 5.2 papunktyje, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 16, punktuose nustatytais atvejais (čekiai, sąskaitos, pirkimo sutartys, preliminarios sąmatos,  preliminarūs darbų skaičiavimai ar kiti dokumentai);

18.5. Priešgaisrinės gelbėjimo tarybos pažymą apie kilusį gaisrą ar dokumentus, patvirtinančius stichinę nelaimę šio aprašo 4 punkte nustatytais atvejais;

18.6.  Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos informaciją apie gyvenamojo būsto krosnies ir (ar) kamino (dūmtraukio) priešgaisrinę būklę šio aprašo 12 punkte nustatytais atvejais;

18.7. pataisos namų išduotą pažymą aprašo 8 punkte nustatytu atveju;

18.8.  pažymą iš UAB „Kaišiadorių vandenys“ ir gyvenamosios vietos seniūno aprašo 16 punkte nustatytu atveju;

18.9. aprašo 15 punkte nustatytu atveju nurodytas sąlygas patvirtinančius dokumentus;

18.10. pažymą apie gautą darbo užmokestį ar dokumentus, įrodančius pajamas iš kitos veiklos be gyventojų pajamų mokesčio, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų, jeigu tokie mokesčiai taikomi pajamoms.

19. Aprašo 10 punkte nustatytu atveju asmuo pateikia prašymą su asmens dokumento kopija ir seniūnijų specialistai socialiniam darbui arba juos pavaduojantys kiti seniūnijų darbuotojai (toliau – seniūnijų darbuotojai) surašo Buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kurio formą tvirtinta

4

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras (toliau – patikrinimo aktas). Šių dokumentų pakanka sprendimui priimti.

20. Jeigu reikalingus duomenis seniūnija ar Socialinės paramos skyrius gali gauti iš naudojamų registrų (duomenų bazės), asmeniui tokių duomenų kartu su prašymu  pateikti nereikia.

21. Asmuo, pateikęs prašymą gauti vienkartinę pašalpą, privalo nurodyti visas šeimos (asmens) gaunamas pajamas. Vertinant pajamas, įskaitomas visų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens 3 praėjusių mėnesių, buvusių prieš kreipimosi mėnesį, pajamų vidurkis vienam šeimos nariui. Pasikeitus asmens (šeimos) pajamoms, šeimos sudėčiai, pajamų vidurkis vienam šeimos nariui apskaičiuojamas pagal paskutinio mėnesio, ėjusio prieš kreipimosi mėnesį, kurį pasikeitė asmens (šeimos) situacija, pajamas.

22. Neįskaitoma į asmens (šeimos) pajamas:

              22.1. išmokos, gaunamos pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą;

              22.2. vienkartinės išmokos ir (ar) pašalpos;

              22.3. socialinio pobūdžio tikslinės, periodinės, sąlyginės išmokos ir (ar) pašalpos, mokamos iš savivaldybės biudžeto;

              22.4. piniginės lėšos vaikui (įvaikiui) išlaikyti į jas mokančio asmens pajamas neįskaitomos;

              22.5. papildoma socialinė pašalpa;

              22.6. pagalbos pinigai.

              23. Seniūnijų darbuotojai patikrina asmens pateikus dokumentus, turimus duomenis naudojamuose registruose (duomenų bazėse), patikrina buities ir gyvenimo sąlygas užpildydami patikrinimo aktą, kuris yra vienas iš privalomų dokumentų vienkartinei pašalpai skirti. Patikrinimo aktą pateikia Socialinės paramos skyriui su asmens prašymu ir kitais visais reikalingais dokumentais ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo su visais reikalingais dokumentais gavimo seniūnijoje dienos.

        24. Jeigu nėra pateikti visi reikalingi dokumentai, seniūnijų darbuotojai informuoja pareiškėją pasirašytinai prašyme, kokius papildomus dokumentus turi pateikti ir dokumentų pateikimo terminą. Prireikus ar kilus abejonių, Socialinės paramos skyriaus darbuotojai ar seniūnijų darbuotojai, Komisija, svarstanti vienkartinių pašalpų skyrimą (toliau – Komisija), turi teisę pareikalauti, kad asmuo pateiktų kitus papildomus, tam tikras aplinkybes patikslinančius duomenis  ir/ar dokumentus.

        25. Socialinės paramos skyrius iš seniūnijų gautus dokumentus dėl vienkartinių pašalpų, išskyrus šio aprašo 10 punkte numatytu atveju, pateikia svarstyti Komisijai, kurios sudėtis ir nuostatai tvirtinami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

        26. Aprašo 10 punkte nurodytu atveju prašymų Komisija nesvarsto.

       

5

 

      27. Trūkstant informacijos ir/ar dokumentų situacijai įvertinti, prašymas skirti vienkartinę pašalpą gali būti atidėtas svarstyti kitame Komisijos posėdyje.

 

IV SKYRIUS

VIENKARTINIŲ PAŠALPŲ SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

 

         28. Komisija, priėmusi sprendimą dėl vienkartinės pašalpos skyrimo 8, 9, 11, 12 punktuose nurodytais atvejais, turi teisę darbingus nedirbančius ir nesimokančius darbingo amžiaus asmenis pasitelkti atlikti visuomenei naudingą veiklą teisės aktų nustatyta tvarka. Asmeniui neatlikus visuomenei naudingos veiklos, seniūnija iki einamojo mėnesio 15 d. raštu praneša Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriui (toliau – Buhalterijos skyrius). Neatlikus visuomenei naudingos veiklos,  asmeniui (šeimai) skirta vienkartinė pašalpa neišmokama.

        29. Asmenims, per mėnesį nuo prašymo gavimo seniūnijoje dienos nepateikusiems visų reikalingų dokumentų arba nesudariusiems galimybės seniūnijos darbuotojui patikrinti pareiškėjo buities ir gyvenimo sąlygų, vienkartinė pašalpa neskiriama.

        30. Komisija turi teisę neskirti vienkartinės pašalpos Komisijos narių daugumos sprendimu, jeigu asmuo nustatytu terminu nepateikia patikslinančios informacijos ir (ar) dokumentų arba yra duomenų, kad asmuo ar šeimos narys nutraukia registraciją savo noru Užimtumo tarnyboje ir (ar) nedalyvauja aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, atsisako siūlomo darbo arba jeigu yra seniūnijos pagrįstas siūlymas patikrinimo akte „Neskirti“.

         31. Komisijos sprendimai įforminami posėdžių protokolais.

         32. Vienkartinę pašalpą išmoka Buhalterijos skyrius, vadovaudamasis Komisijos protokolais ir Socialinės paramos skyriaus parengtais mokėjimo žiniaraščiais.

         33. Aprašo 10 punkte nurodytu atveju vienkartinė pašalpa skiriama  Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu  ir išmokama į prašyme nurodytą sąskaitą banke Lietuvoje.

         34. Asmuo dėl jam skirtos ar neskirtos vienkartinės pašalpos informuojamas raštu per 5 darbo dienas nuo Komisijos posėdžio protokolo pasirašymo.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

         35. Komisija turi teisę pavesti kontroliuoti šio aprašo pagrindu skirtos vienkartinės pašalpos panaudojimą seniūnijai, Kaišiadorių socialinių paslaugų centrui.

 

6

       36. Vienkartinės pašalpos mokamos iš Socialinės apsaugos programai vykdyti skirtų savivaldybės biudžeto asignavimų. 

___________________________

 

 

Į pradžią