KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-109 2019-05-30
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS SKYRIMO

 

2019 m. gegužės 30 d. Nr. V17-109

Kaišiadorys

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 9 punktu, 20 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 29 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 7 punktu, 13 straipsniu ir atsižvelgdama į Kaišiadorių rajono savivaldybės mero 2019 m. gegužės 21 d. potvarkį Nr. V16-19 „Dėl kandidato į Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos  direktoriaus  pareigas  teikimo“, Kaišiadorių  rajono  savivaldybės  taryba n u s p r e n d ž i a:

                      1. Skirti Mindaugą Nasevičių Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu nuo 2019 m. birželio 4 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.

2. Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                            Vytenis Tomkus

Į pradžią