KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-76 2019-04-30
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO

 

2019 m. balandžio 30 d. Nr. V17-76

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 19 straipsnio 1 ir 11 dalimis, Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, 4 ir 5 straipsniais, priedėlio I dalies 5.2 papunkčiu ir atsižvelgdama į Savivaldybės mero 2019 m. balandžio 24 d. potvarkį Nr. V16-17 „Dėl kandidato į Kaišiadorių rajono savivaldybės mero pavaduotojo pareigas teikimo“, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Skirti Darių Vilimą nuo 2019 m. gegužės 6 d. Kaišiadorių rajono savivaldybės mero pavaduotoju Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui.

2. Patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės mero pavaduotojui Dariui Vilimui pareiginę algą pagal koeficientą, nurodytą Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo priedėlyje, ir pareiginės algos priedą už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, apskaičiuojamą Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 5 straipsnio nustatyta tvarka.

3. Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                           Vytenis Tomkus

 

Į pradžią