KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Pagrindinis Atsisiųskite aktą byloje
PRIEDAS, Nr. V17-173 2018-06-28
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos

2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. V17-173

 

 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ įgyvendinimo Kaišiadorių RAJONO SAVIVALDYBĖJE APRAŠAS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1. Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) aprašas (toliau – Savivaldybės aprašas) nustato Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. A1-99 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 2.3 papunkčio priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ (toliau – Priemonė) finansavimo, jos įgyvendinimo ir kontrolės tvarką.

2. Savivaldybės aprašas parengtas vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. A1-245 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. A1-259 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas).   

3. Priemonės tikslas – skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

4. Teritorija, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti numatoma skirti finansavimą Savivaldybės aprašo nustatyta tvarka, yra Kaišiadorių rajono savivaldybės seniūnijos: Kaišiadorių miesto, Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Palomenės, Paparčių, Pravieniškių, Rumšiškių, Žaslių, Žiežmarių apylinkės, Žiežmarių.

5. Savivaldybės apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme vartojamas sąvokas.

 

6. Priemonės įgyvendinimą organizuoja Savivaldybė, paskelbdama projektų atrankos konkursą (toliau – konkursas).

7. Galimi pareiškėjai:

7.1. bendruomeninės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas;

7.2. kitos nevyriausybinės organizacijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas;

7.3. religinės bendruomenės ir bendrijos, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas.

8. Konkursas skelbiamas viešai Savivaldybės interneto svetainėje  bei seniūnijų skelbimų lentose, skelbime nurodant:

8.1. projektų priėmimo pradžią ir terminą, kuris turėtų būti ne trumpesnis kaip 1 mėnuo nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos;

8.2. adresą, kuriuo turi būti pateiktos paraiškos, ir paraiškų pateikimo formatą;

8.3. atsakingą (-us) savivaldybės valstybės tarnautoją (-us) ar darbuotoją (-us), dirbantį (‑čius) pagal darbo sutartį (toliau kartu – atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas) (nurodant jų pareigas, vardus ir pavardes), teikiantį (-čius) konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais, jo (jų) telefono numerį (-ius), elektroninio pašto adresą (-us) ir laiką pasiteirauti;

8.4. projekto paraiškos formą ir kitą su paraiškos pildymu susijusią informaciją;

8.5. galimus pareiškėjus;

8.6. finansuotinas veiklas;

8.7. dokumentus, kuriuos reikia pateikti (priedai);

8.8. konkursui numatytą skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – valstybės biudžetas) lėšų sumą;

8.9. didžiausią ir mažiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą;

8.10. kitą reikalingą informaciją.

9. Aprašo nustatyta tvarka, įgyvendinant Priemonę, finansavimą numatoma skirti seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti.

10. Išplėstinė seniūnaičių sueiga priima sprendimą dėl konkrečioje savivaldybės teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti skiriamas finansavimas Aprašo nustatyta tvarka, prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų, vertina paraiškas, nusprendžia, kuri seniūnijos teritorijoje veiklą vykdanti bendruomeninė organizacija, religinė bendruomenė ir bendrija, nevyriausybinė organizacija (-os) (toliau kartu – organizacija) vykdys projektą (-us).

11. Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui įgyvendinti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo
2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sutarties (toliau – Projekto įgyvendinimo sutartis) (pagal Aprašo 3 priedo formą) su projektą (-us) vykdyti atrinkta (-omis) organizacija (-omis) (toliau – Projekto vykdytojas) pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

 

II SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI VEIKLOS IR FINANSAVIMO PRIORITETAI

 

12. Tinkamomis finansuoti laikomos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu patvirtintos veiklos, tenkinančios socialinius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) poreikius:

12.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo
21 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

12.2. vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);

12.3. kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos);

12.4. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

12.5. bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);

12.6. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).

13. Vertinant projektus, papildomi balai skiriami, esant šiems prioritetams:

13.1. projektą pateikė bendruomeninė organizacija;

13.2. bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, t. y. kita nevyriausybine organizacija ar religine bendruomene, bendrija;

13.3. į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai;

13.4. projektu siekiama padėti įvairią socialinę atskirtį patiriantiems asmenims;

13.5. į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukiami jauni žmonės (14–29 m.).

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ TURINIO REIKALAVIMAI IR PARAIŠKŲ TEIKIMAS

 

14. Projektai aprašomi užpildant paraišką. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Savivaldybės aprašo 1 priedas) ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką Savivaldybės administracijai, jos negalima taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomų dokumentų pareiškėjo iniciatyva.

15. Paraiškoje nurodoma:

15.1. informacija apie pareiškėją (pareiškėjo teisinė forma, juridinio asmens kodas, narių skaičius, pareiškėjo vadovas, kontaktinis asmuo / projekto vadovas, organizacijos patirtis įgyvendinant projektus, finansuojamus iš valstybės biudžeto (išvardyti per pastaruosius trejus metus iki paraiškos pateikimo vykdytus projektus, nurodant finansavimo šaltinį, skirtą sumą, projekto pavadinimą ir projektų vykdymo metus);

15.2. informacija apie projektą (projekto pavadinimas, projektui įgyvendinti prašoma suma (eurais), projekto įgyvendinimo trukmė, projekto vykdymo vieta, projekto partneriai, jei pareiškėjas juos turi, jų kontaktiniai duomenys);

15.3. projekto aprašymas (esamos padėties aprašymas, projekto tikslas ir uždaviniai, trumpas projekto aprašymas, tikslinė projekto grupė ir projekto dalyviai, projekto atitiktis išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintoms prioritetinėms finansuotinoms veikloms, atitiktis kriterijams, už kuriuos skiriami papildomi balai, laukiami rezultatai ir nauda įgyvendinus projektą);

15.4. projekto veiklų įgyvendinimo planas, kuriame turi būti nurodytas projekto veiklos pavadinimas, jos vykdytojas (-ai), projekto veiklos įgyvendinimo pradžia, pabaiga, vieta, aprašymas (veiklos metodai, planuojamas dalyvių / savanorių skaičius), kokybiniai ir kiekybiniai vertinimo kriterijai);

15.5. bendra projekto įgyvendinimo sąmata (toliau – sąmata), nurodant lėšų šaltinius ir kiek lėšų prašoma iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (toliau – Ministerija) skirtų valstybės biudžeto asignavimų;

15.6. projekto sklaida ir viešinimas;

15.7. projekto veiklų tęstinumas;

15.8. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikacija, patirtis ir gebėjimai įgyvendinti planuojamą projektą bei kiti projekto įgyvendinimą užtikrinsiantys ištekliai;

15.9. pridedamų dokumentų sąrašas.

16. Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių lietuvių kalba surašytų dokumentų (arba jų vertimų, kurių tvirtinimo tvarka nustatoma savivaldybių Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo ir lėšų skyrimo bei naudojimo tvarkos aprašuose (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas) kopijas:

16.1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);

16.2. pareiškėjo vykdytos dvejų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos;

16.3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Aprašo 5 priedo formą);

16.4. pareiškėjo narių sąrašo;

16.5. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

16.6. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;

16.7. jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti sutartis su projekto veiklose faktiškai dalyvavusiais savanoriais;

16.8. pagrindinio (-ių) Projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančių dokumentų (pvz.: gyvenimo aprašymo, mokslo baigimo diplomų, pažymėjimų);

16.9. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

17. Dokumentus, nurodytus Savivaldybės aprašo 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 papunkčiuose, pateikti privaloma. Dokumentus, nurodytus Savivaldybės aprašo 16.5, 16.6, 16.7 papunkčiuose, privaloma pateikti, jeigu projektas atitinka šiuose papunkčiuose nustatytas sąlygas. Savivaldybės aprašo 16.8 papunktyje nurodytų dokumentų Savivaldybė neprivalo prašyti pateikti.

18. Pareiškėjai, rengdami projektus, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias pagal kompetenciją teikia atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kurių kontaktiniai duomenys skelbiami Savivaldybės internetinėje svetainėje. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo dienos.

19. Pareiškėjai pagal paraiškos formą (Savivaldybės aprašo 1 priedas) užpildytą paraišką Savivaldybės aprašo nustatyta tvarka pateikia Savivaldybės administracijai.

 

IV SKYRIUS

IŠPLĖSTINĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS VEIKLA ĮGYVENDINANT PRIEMONĘ

 

20. Savivaldybėje sudaroma vienuolika išplėstinių seniūnaičių sueigų:

20.1. Kaišiadorių apylinkės seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga;

20.2. Kaišiadorių miesto seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga;

20.3. Kruonio seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga;

20.4. Nemaitonių seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga;

20.5. Palomenės seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga;

20.6. Paparčių seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga;

20.7. Pravieniškių seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga;

20.8. Rumšiškių seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga;

20.9. Žaslių seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga;

20.10. Žiežmarių apylinkės  seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga;

20.11. Žiežmarių seniūnijos išplėstinė seniūnaičių sueiga.

21. Išplėstinė seniūnaičių sueiga, organizuodama savo darbą ir priimdama sprendimus, vadovaujasi Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintais Seniūnijų seniūnaičių sueigos nuostatais, Savivaldybės aprašu ir Aprašu.

22. Išplėstinė seniūnaičių sueiga ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės tarybos sprendimo, kuriuo patvirtinamas Savivaldybės aprašas, priėmimo dienos priima sprendimą dėl Priemonei įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimo ir jį įformina protokolu.

23. Išplėstinė seniūnaičių sueiga per 5 darbo dienas po įvykusios sueigos protokolinį sprendimą dėl Priemonei įgyvendinti prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų patvirtinimo pateikia atsakingam valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kad jis būtų viešai paskelbtas Savivaldybės interneto svetainėje ir skelbimų lentose.

24. Pirmojo posėdžio metu išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus viešai neskelbti ir neplatinti su projektų vertinimu susijusios informacijos (Savivaldybės aprašo 4 priedas), taip pat nešališkumo deklaracijas (Savivaldybės aprašo 6 priedas) dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo. Nepasirašius minėtų dokumentų, draudžiama dalyvauti išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžiuose, svarstant klausimus dėl pateiktų projektų vertinimo ir atrankos. Išplėstinės seniūnaičių sueigos narys privalo nusišalinti nuo paraiškos vertinimo ir balsavimo, jei išplėstinės seniūnaičių sueigos narys turi svarstyti organizacijos, kurios narys ir (arba) darbuotojas jis yra, paraišką. Išplėstinės seniūnaičių sueigos narys taip pat turi nusišalinti nuo paraiškos vertinimo ir balsavimo, jeigu turi svarstyti paraišką organizacijos, kurios narys ir (arba) darbuotojas yra asmuo, su kuriuo jis yra susijęs artimos giminystės, svainystės, santuokos, globos ar rūpybos ryšiais. Jeigu išplėstinės seniūnaičių sueigos narys nenusišalina, išplėstinė seniūnaičių sueiga priima sprendimą dėl jo nušalinimo. Išplėstinės seniūnaičių sueigos posėdžiuose, kuriuose vertinami ir svarstomi pateikti projektai Priemonei įgyvendinti, stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti savivaldybių nevyriausybinių organizacijų tarybų atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys, kurie taip pat pasirašo konfidencialumo pasižadėjimus (Savivaldybės aprašo 7 priedas).

25. Išplėstinė seniūnaičių sueiga, vadovaudamasi Vertinimo anketos pavyzdine forma (Savivaldybės aprašo 2 priedas), įvertina paraiškas ir atrenka tą paraišką (-as), kurioje (-se) planuojamos veiklos labiausiai atitinka bendruomenės narių (gyventojų) socialinius poreikius ir interesus.

26. Lėšos skiriamos tam (tiems) projektui (-ams), kuris (-ie) surinko daugiausia išplėstinės seniūnaičių sueigos narių balų ir kuriems užteko Savivaldybės skirtų lėšų Priemonei įgyvendinti.

27. Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai dėl atrinktos (-ų) labiausiai atitinkančios (‑ių) bendruomenės narių (gyventojų) socialinius poreikius ir interesus paraiškos (‑ų), įforminti protokolu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po įvykusio posėdžio pateikiami savivaldybės administracijai. Savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimo gavimo dienos priima sprendimą dėl atrinkto (-ų) labiausiai atitinkančio (-ių) bendruomenės narių (gyventojų) socialinius poreikius ir interesus projekto (-ų) finansavimo. Savivaldybės administracijos direktorius privalo nurodyti savo sprendimų priėmimo motyvus.

28. Atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas per 2 darbo dienas nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo dėl atrinkto (-ų) labiausiai atitinkančio (-ių) bendruomenės narių (gyventojų) socialinius poreikius ir interesus projekto (-ų) finansavimo priėmimo viešai paskelbia informaciją apie laimėtoją (-us) Savivaldybės administracijos interneto svetainėje ir skelbimų lentose.

29. Su Projektų vykdytojais, kurių paraiškose nurodytos veiklos, išplėstinės seniūnaičių sueigos nuomone, labiausiai atitinka bendruomenės narių (gyventojų) socialinius poreikius bei interesus ir kurių projektams skirtas finansavimas, savivaldybės administracijos direktorius ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos pasirašo Projekto įgyvendinimo sutartį (-is).

             

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

 

30. Savivaldybės administracijoje užregistruotos paraiškos perduodamos atsakingam valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kuris per 5 darbo dienas nuo nustatytos paskutinės paraiškų pateikimo dienos įvertina, ar:

30.1. paraiškos pateiktos iki skelbime nurodytos datos;

30.2. paraišką pateikė organizacija, kuri yra tinkamas pareiškėjas;

30.3. prie paraiškos pateikti visi prašomi dokumentai (reikiamas jų egzempliorių skaičius);

30.4. pareiškėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais kalendoriniais metais iš Savivaldybės ar valstybės biudžeto konkurso būdu gautas lėšas ir (arba) gautas lėšas panaudojo tikslingai;

30.5. paraiška atitinka Savivaldybės aprašo 14 punkto reikalavimus.

31. Atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas užregistruotas paraiškas ir informaciją apie visų pareiškėjų ir pateiktų projektų atitiktį Savivaldybės aprašo 30.1–30.5 papunkčiuose nurodytiems kriterijams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paskutinės formaliųjų kriterijų įvertinimo dienos perduoda vertinti atitinkamai išplėstinei seniūnaičių sueigai. Atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas apie projektą (-us), kuris (-ie) neatitinka formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), išplėstinę seniūnaičių sueigą informuoja, pateikdamas suvestinę, kurioje nurodo projekto (-ų), kuris (-ie) neatitinka formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo priežastis, ir kitus susijusius dokumentus. Išplėstinė seniūnaičių sueiga, įvertinusi atsakingo valstybės tarnautojo ar darbuotojo vadovaujantis šiuo punktu pateiktą informaciją (duomenis), pritaria arba nepritaria projekto (-ų) atmetimui.

Jeigu išplėstinė seniūnaičių sueiga nepritaria atsakingo valstybės tarnautojo ar darbuotojo siūlymui atmesti projektą (-us), šis projektas (-ai) grąžinamas (-i) atsakingam valstybės tarnautojui, kad jis iš naujo įvertintų projekto (-ų) atitiktį formaliesiems kriterijams, pateikiant motyvuotus argumentus, kodėl nepritariama projekto (-ų) atmetimui arba kodėl kyla pagrįstų abejonių dėl projekto (-ų) atmetimo.

Pakartotinai įvertinęs projekto (-ų) atitiktį formaliesiems kriterijams ir pakartotinai nustatęs, kad projektas (-ai) neatitinka formaliųjų kriterijų, atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas šio punkto pirmoje pastraipoje nustatyta tvarka informuoja išplėstinę seniūnaičių sueigą ir pakartotinai teikia siūlymą tokį projektą (-us) atmesti.

Pakartotinai įvertinęs projekto atitiktį formaliesiems kriterijams ir nustatęs, kad projektas atitinka formaliuosius kriterijus, atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas apie tai raštu ar elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio nustatymo dienos informuoja išplėstinę seniūnaičių sueigą, pateikdamas savo vertinimo argumentus. 

32. Jeigu vertinant gautą paraišką ir dokumentus kyla neaiškumų, trūksta informacijos, galinčios turėti įtakos vertinant projektą, išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas apie tai informuoja atsakingą valstybės tarnautoją ar darbuotoją, kuris privalo raštu paprašyti pareiškėją paaiškinti ar patikslinti pateiktą informaciją per 3 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo dienos.

33. Jeigu kartu su paraiška nepateikti visi Savivaldybės apraše nurodyti privalomi pateikti dokumentai, atsakingas valstybės tarnautojas ar darbuotojas kreipiasi į pareiškėją nurodydamas jam pateikti privalomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo nurodymo gavimo dienos.

34. Paraiškos atmetamos, projektai nevertinami ir lėšos jiems neskiriamos, jeigu:

34.1. paraiška pateikta pasibaigus galutiniam jos pateikimo terminui;

34.2. paraišką pateikė pareiškėjas, kuris nepatenka į subjektų, turinčių teisę teikti paraiškas, grupę;

34.3. pareiškėjas per 3 darbo dienas nepateikė visų reikalaujamų dokumentų ir (ar) nepateikė paaiškinimų, patikslinimų;

34.4. paraiška neatitinka Savivaldybės aprašo 14 punkte nustatytų reikalavimų;

34.5. pareiškėjas yra neatsiskaitęs už ankstesniais metais iš savivaldybės ar valstybės biudžeto gautų lėšų panaudojimą ir (arba) gautas lėšas yra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį.

35. Vertintinus projektus išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams paskirsto išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas. Vieną projektą vertina ne mažiau kaip 2 išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai. Jeigu vieną projektą vertino 2 išplėstinės seniūnaičių sueigos nariai ir jų vertinimas skiriasi daugiau kaip 20 balų ir (arba) vienas iš išplėstinės seniūnaičių sueigos narių nusprendė skirti finansavimą, o kitas – neskirti, taip pat jeigu 2 išplėstinės seniūnaičių sueigos narių projektui įgyvendinti siūloma suma skiriasi daugiau nei 25 proc., išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas paskiria trečiąjį išplėstinės seniūnaičių sueigos narį tokiam projektui įvertinti.

36. Jeigu Savivaldybės aprašo 35 punkte nurodytais atvejais projektui įvertinti paskiriamas trečiasis išplėstinės seniūnaičių sueigos narys, jo siūlymas dėl projekto įvertinimo pateikiamas išplėstinei seniūnaičių sueigai, kuri, įvertinusi trečiojo išplėstinės seniūnaičių sueigos nario, įvertinusio projektą, siūlymus, pritaria arba nepritaria jo skirtam balui ir (arba) šio išplėstinės seniūnaičių sueigos nario išvadai dėl projekto finansavimo ar nefinansavimo.

37. Projektai turi būti įvertinti per 20 kalendorinių dienų nuo paskutinės nustatytos dokumentų pateikimo konkursui dienos. Išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas, atsižvelgdamas į gautų projektų kiekį ir apimtį, gali terminą sutrumpinti arba pratęsti iki 10 kalendorinių dienų.

38. Išplėstinės seniūnaičų sueigos nariai, gavę vertinti projektus, juos vertina užpildydami vertinimo anketą (Savivaldybės aprašo 2 priedas) pagal šioje anketoje nurodytus vertinimo kriterijus.

39. Išplėstinė seniūnaičių sueiga įvertina projektus, apskaičiuodama kiekvienam projektui išplėstinės seniūnaičių sueigos narių skirtų balų vidurkį, ir reitinguoja projektus balų mažėjimo tvarka. Lėšos skiriamos tiems projektams, kurie surinko daugiausia balų ir kuriems užteko konkursui įgyvendinti numatytų valstybės biudžeto lėšų.

40. Jeigu projektai pagal turinį ir prioritetą įvertinami vienodai, pirmenybė teikiama projektui, kurio Projekto vykdytojo darbo užmokesčio, įskaitant socialinio draudimo įmokas, išlaidų dalis mažesnė. Jei Projekto vykdytojai yra numatę vienodas išlaidas darbo užmokesčiui, įskaitant socialinio draudimo įmokas, pirmenybė teikiama projektui, kuris apima daugiau tinkamų finansuojamų veiklų ir / ar išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu, kuris suteikia didesnę naudą bendruomenei.

41. Jei išplėstinė seniūnaičių sueiga priima sprendimą skirti dalį paraiškoje prašomų lėšų, ji priima protokolinį sprendimą, kuriame nurodo, kokios priemonės (veiklos) ir (ar) išlaidos siūlomos finansuoti. Išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos protokolinio sprendimo gavimo dienos, raštu informuoja pareiškėją apie jam siūlomų skirti lėšų dydį, nurodo, kokios priemonės (veiklos) ir (ar) išlaidos siūlomos finansuoti, taip pat nurodo patvirtinti, kad pareiškėjas sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant numatytus konkurso tikslus, pagal išplėstinės seniūnaičių sueigos priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus.

42. Pareiškėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkui raštiškai patvirtinta, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad išplėstinės seniūnaičių sueigos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant konkurso tikslus, atsižvelgdamas į pateiktus nurodymus, pateikia patikslintą sąmatą ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą. Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su išplėstinės seniūnaičių sueigos siūloma skirti suma ir (ar) kad išplėstinės seniūnaičių sueigos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant konkurso tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų plano, laikoma, kad jis nesutinka su išplėstinės seniūnaičių sueigos siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su išplėstinės seniūnaičių sueigos priimtu sprendimu siūlyti skirti dalį projektui įgyvendinti pareiškėjo prašomų lėšų ar jei išplėstinė seniūnaičių sueiga nepritaria pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams, projektui lėšų neskiriama ir jis įtraukiamas į nefinansuotinų projektų sąrašą.

43. Gavęs patvirtinimą, kad pareiškėjas sutinka su išplėstinės seniūnaičių sueigos siūloma skirti suma ir kad išplėstinės seniūnaičių sueigos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant konkurso tikslus, numatytus paraiškoje, bei patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininkas nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo pareiškėjo patvirtinimo gavimo dienos juos pateikia įvertinti išplėstinės seniūnaičių sueigos nariams, kurie vertino pirmines paraiškas. Išplėstinė seniūnaičių sueiga patikslintus dokumentus įvertina ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos pirmininko dokumentų pateikimo išplėstinei seniūnaičių sueigai dienos ir protokoliniu sprendimu pritaria arba nepritaria pareiškėjų patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams.

44. Pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo išplėstinė seniūnaičių sueiga pateikia atsakingam valstybės tarnautojui ar darbuotojui nedelsdama, bet ne vėliau nei per 2 darbo dienas nuo posėdžio, kuriame buvo priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo siūlymų pateikimo, protokolo pasirašymo dienos.

45. Pareiškėjui nesudarius Projekto įgyvendinimo sutarties per Savivaldybės aprašo 50.15 papunktyje numatytą terminą, atsisakius dalies lėšų ar toliau vykdyti finansuojamą projektą, nutraukus sudarytą Projekto įgyvendinimo sutartį, išplėstinės seniūnaičių sueigos siūlymu ir Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu lėšos eilės tvarka gali būti skirtos įvertintiems projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše. Finansavimas projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše, skiriamas neviršijant nepaskirstytų lėšų sumos. Rezerviniame sąraše esantiems projektams siūlant skirti dalį projekte prašomų lėšų, sąmata ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planas tikslinami Savivaldybės aprašo 41–43 punktuose numatyta tvarka. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas dėl lėšų skyrimo priimamas per 5 darbo dienas nuo išplėstinės seniūnaičių sueigos siūlymo gavimo dienos.

46. Jei rezerviniame sąraše projektų nėra, Savivaldybės administracija Savivaldybės aprašo 45 punkte numatytais atvejais lėšas gali paskirstyti, skelbdama naują konkursą Priemonei įgyvendinti.

47. Ministerijai per einamuosius metus skyrus papildomai lėšų Priemonei įgyvendinti, papildomos lėšos paskirstomos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu, atsakingam asmeniui suderinus su pareiškėju (-ais) ir jam (-oms) sutikus, projektams iš rezervinių sąrašų projektams, surinkusiems daugiausiai balų ir / ar projektams negavus pilno finansavimo projekto įvykdymui. Nesant rezervinių projektų Rezervinių projektų sąraše ar nesant projektų, kurie negavo pilno finansavimo, bet nesutinka gauti papildomo finansavimo, gali būti skelbiamas konkursas, atsižvelgiant ar bus spėta įsisavinti lėšas, vadovaujantis Savivaldybės aprašu.

 

VI SKYRIUS

PRIEMONĖS ĮGYVENDINIMAS

 

48. Savivaldybės administracija su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sudaro Priemonei įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį (toliau – Valstybės lėšų naudojimo sutartis). Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu lėšos Priemonei įgyvendinti skiriamos savivaldybių administracijoms pagal jose praėjusiais kalendoriniais metais gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių, remiantis valstybės įmonės Registrų centro einamųjų metų sausio 1 d. pateiktais duomenimis.

Savivaldybės administracija, atsižvelgdama į Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas, iki 2 proc. šių lėšų gali skirti Priemonei administruoti, t. y. atsakingo (-ų) valstybės tarnautojo (-ų) ar darbuotojo (-ų) darbo užmokesčiui, įskaitant gyventojų pajamų ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą.

49. Savivaldybės aprašas tvirtinamas ne vėliau kaip iki 2018 m. liepos 16 d., o 2019 m. – iki einamųjų metų sausio 31 d. Išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimai ir įgyvendinti projektai viešinami Savivaldybės interneto svetainėje ir skelbimo lentose.

50. Savivaldybių administracijos:

50.1. savivaldybės administracijos direktorius įsakymu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Savivaldybės tvarkos aprašo patvirtinimo savivaldybės taryboje dienos paskirsto lėšas Savivaldybės aprašo 4 punkte nurodytų teritorijų gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti, vienai seniūnijai skirdamos ne mažiau kaip 500 Eur, o likusią dalį – proporcingai pagal jose gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų skaičių, vadovaudamosi Savivaldybės aprašo 48 punkte nustatyta tvarka;

50.2. apie sprendimą dėl konkrečioje teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti skiriamas finansavimas, raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo skirti lėšas priėmimo dienos informuoja seniūnijas, o jei nėra seniūnijų, – išplėstines seniūnaičių sueigas;       

50.3. kartu su Socialinių paslaugų priežiūros departamentu sudaro Valstybės lėšų naudojimo sutartį;

50.4. Savivaldybės aprašo 49 punkte nustatytu laiku parengia (patikslina) Savivaldybės tvarkos aprašą ir per 10 darbo dienų nuo jo patvirtinimo pateikia jį Socialinių paslaugų priežiūros departamentui;

50.5. parengia Projekto įgyvendinimo sutarties formą ir jos priedus, projekto įgyvendinimo ataskaitų formas;

50.6. Savivaldybės administracijos direktorius paskiria atsakingus valstybės tarnautojus ar darbuotojus;

50.7. Savivaldybės administracijos direktorius paveda seniūnams padėti organizuoti išplėstines seniūnaičių sueigas ir užtikrinti išplėstinių seniūnaičių sueigų priimtų sprendimų, įgyvendinamų projektų viešinimą, taip pat dalyvauti vykdant įgyvendinamų projektų stebėseną;

50.8. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Valstybės lėšų naudojimo sutarties pasirašymo paskelbia konkursą Savivaldybės aprašo 8 punkte numatyta tvarka;

50.9. paveda išplėstinėms seniūnaičių sueigoms įgyvendinti Savivaldybės aprašo V skyriaus nuostatas;

50.10. konsultuoja išplėstines seniūnaičių sueigas, pareiškėjus ir Projektų vykdytojus su Priemonės įgyvendinimu susijusiais klausimais, renka paraiškas;

50.11. kiekvieną ketvirtį perveda projektų vykdytojams lėšas projektui (-ams) įgyvendinti;

50.12. turi teisę tikslinti Priemonės būsimų ketvirčių ir jų straipsnių išlaidų sąmatą, pateikdamos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui motyvuotą prašymą ir išlaidų sąmatos pakeitimo projektą, vieną kartą per ketvirtį iki einamojo ketvirčio paskutinio mėnesio 28 d.;

50.13. viešina išplėstinės seniūnaičių sueigos ir Savivaldybės administracijos direktoriaus priimtus sprendimus, susijusius su Priemonei įgyvendinti skirtu konkursu, t. y. viešai skelbia savivaldybės interneto svetainėje ir skelbimų lentose visas paraiškas pateikusias organizacijas, projektą vykdyti atrinktą (-as) organizaciją (‑as), kiekvieno Projekto vykdytojo planuojamą veiklą ir kiekvienam Projekto vykdytojui skiriamą lėšų sumą, išplėstinės seniūnaičių sueigos skirtus balus;

50.14. vykdo Priemonės įgyvendinimo stebėseną;

50.15. ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo dėl lėšų skyrimo su Projekto vykdytoju sudaro Projekto įgyvendinimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projekto veiklos ir lėšų panaudojimo ataskaitas;

50.16. atsiskaito Socialinių paslaugų priežiūros departamentui dėl Priemonei įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų Valstybės lėšų naudojimo sutartyje nustatyta tvarka;

50.17. atsako už informacijos ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentui pateiktų dokumentų teisingumą, tikslumą, jų pateikimą laiku, gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą;

50.18. užtikrina, kad projektams skirtomis lėšomis nebūtų finansuojamos išlaidos, kurios finansuojamos iš kitų šaltinių;

50.19. tikrina, ar projektui (-ams) įgyvendinti skirtos lėšos naudojamos laikantis Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytų įsipareigojimų;

50.20. nepanaudotas Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas grąžina ne vėliau kaip iki kitų po ataskaitinių metų sausio 5 d. (įskaitytinai) į Valstybės lėšų naudojimo sutartyje nurodytą Socialinių paslaugų priežiūros departamento sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydamos, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį, grąžinamą sumą;

50.21. ne pagal paskirtį panaudotas Priemonei įgyvendinti skirtas lėšas Socialinių paslaugų priežiūros departamento nustatytais terminais grąžina į Valstybės lėšų naudojimo sutartyje nurodytą Socialinių paslaugų priežiūros departamento sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydamos, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį, grąžinamą sumą;

50.22. už valstybės biudžeto lėšas gautas palūkanas, pasibaigus ataskaitiniams metams, iki kitų metų sausio 5 d. (įskaitytinai) perveda į Valstybės lėšų naudojimo sutartyje nurodytą Socialinių paslaugų priežiūros departamento sąskaitą nurodydamos, kurių metų lėšos grąžinamos, programos ir Priemonės kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį ir grąžinamą sumą;

50.23. paraiškas, kurios nebuvo atrinktos finansuoti, saugo vienus metus, kitas – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Konkursui pasibaigus, paraiškos pareiškėjams negrąžinamos;

50.24. skelbdamos informaciją apie konkursą, naudoja Ministerijos logotipą;

50.25. konsultuojasi su Ministerija dėl Savivaldybės aprašo ir jo pakeitimo projektų rengimo.

51. Savivaldybės nevyriausybinių organizacijų taryba:

51.1. gali dalyvauti savivaldybės tarybos posėdžiuose, kuriuose svarstomas ir tvirtinamas Savivaldybės aprašo projektas, ir teikti savo pasiūlymus dėl Savivaldybės aprašo projekto tobulinimo;

51.2. gali dalyvauti išplėstinėse seniūnaičių sueigose, susipažinti su įgyvendinto (-ų) projekto (-ų) rezultatais;

51.3. gali organizuoti projektų vertinimą ir atranką, jeigu:

51.3.1. yra pasibaigusi daugiau kaip pusės tos seniūnijos seniūnaičių kadencija;

51.3.2. iki daugiau kaip pusės tos seniūnijos seniūnaičių kadencijos pabaigos liko ne daugiau nei du mėnesiai nuo viešo paskelbimo apie Konkursą jį organizuojančios savivaldybės ir atitinkamos seniūnijos interneto svetainėse (esant galimybei) bei skelbimų lentose dienos ir jie nespės užbaigti einamųjų metų projektų vertinimo bei atrankos procedūrų.

52. Projektų vykdytojai:

52.1. su savivaldybės administracija sudaro Projekto įgyvendinimo sutartį, įgyvendina projektą ir kiekvieną ketvirtį savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriui teikia Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytos formos ataskaitas (veiklos ir lėšų panaudojimo), Savivaldybės aprašo 8-12 priedus ir kt.;

52.2. kas ketvirtį teikdami savivaldybės administracijai veiklos ataskaitas, pateikia sutartis su savanoriais, dalyvavusiais įgyvendinant projekto veiklas;

52.3. prieš teikdami savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriui galutines projekto įgyvendinimo ataskaitas, numatytas Projekto įgyvendinimo sutartyje, pristato išplėstinei seniūnaičių sueigai projekto (-ų) įgyvendinimo rezultatus;

52.4. atsako už gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą ir lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį;

52.5. Savivaldybės aprašo nustatyta tvarka viešina informaciją apie planuojamas vykdyti ir vykdomas veiklas Savivaldybės interneto svetainėse, skelbimų lentose ir savo interneto svetainėje, jeigu ją turi;

52.6. gautas projektui įgyvendinti lėšas laiko banke ar kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje, užtikrina, kad jos būtų apskaitomos atskirai nuo kitų toje sąskaitoje esančių lėšų, ir vadovaujasi racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principu;

52.7. raštu informuoja savivaldybės administraciją ir atitinkamos teritorijos išplėstinę seniūnaičių sueigą, jeigu projekte numatytos veiklos nutraukiamos, sustabdomos arba panaikinamos, ir savivaldybės administracijai pateikia Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytos formos ataskaitas apie projekto įgyvendinimą, grąžina projektui įgyvendinti gautas nepanaudotas ar ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas lėšas;

52.8. lėšas naudoja tik Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytai veiklai vykdyti. Projektų vykdytojai privalo užtikrinti, kad visi su Priemonės įgyvendinimu susiję viešieji pirkimai būtų vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. Kiti pirkimai, kurie finansuojami iš valstybės, savivaldybių biudžetų, Europos Sąjungos lėšų, turi būti vykdomi teisėtai, ekonomiškai, efektyviai ir rezultatyviai;

52.9. yra ilgalaikio materialiojo turto, įsigyto Priemonei skirtomis lėšomis, savininkai. Šis turtas naudojamas socialiniams bendruomenės narių (gyventojų) poreikiams tenkinti.

 

VII SKYRIUS

VEIKLŲ FINASAVIMAS IR KONTROLĖ

 

55. Finansuojant projektus, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

55.1. projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 30 proc. projektui skirtų lėšų):

55.1.1. projekto vadovo darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą;

55.1.2. asmens, tvarkančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą (kai paslauga nėra perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

55.1.3. atlyginimas už buhalterinės apskaitos paslaugas (kai paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens);

55.1.4. ryšio paslaugų (interneto, fiksuotojo ir (ar) mobiliojo ryšio (neviršijant 15 Eur vienam projekto vadovui, vykdytojui ar už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui per mėnesį), pašto išlaidos;

55.1.5. patalpų projektui vykdyti nuoma ir (ar) komunalinių paslaugų išlaidos (šildymo, elektros energijos tiekimo, vandentiekio, nuotekų šalinimo paslaugoms apmokėti);

55.2. projekto įgyvendinimo išlaidos:

55.2.1. Projekto vykdytojo (-ų) darbo užmokestis, įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas bei įmokas į Garantinį fondą;

55.2.2. komandiruočių (išskyrus tarptautines) išlaidos (kelionių bilietai, apgyvendinimas, dienpinigiai ir kt.) projekto vadovui, vykdytojui (-ams) ir (ar) už buhalterinę apskaitą atsakingam asmeniui;

55.2.3. išlaidos paslaugoms:

55.2.3.1. teikiamoms pagal atlygintinų paslaugų, autorines sutartis (ne daugiau kaip 25 Eur už 1 val.);

55.2.3.2. maitinimo paslaugoms (ne daugiau kaip 8 Eur 1 asmeniui per dieną);

55.2.3.3. projekto sklaidos ir viešinimo paslaugoms;

55.2.3.4. transporto paslaugoms (pvz.: kelionės bilietams, nuomai ir kt.);

55.2.3.5. kitoms paslaugoms, kurios yra būtinos siekiant įgyvendinti numatytas veiklas, bet nepriskiriamoms prie Savivaldybės aprašo 55.2.3.1–55.2.3.4 papunkčiuose išvardytų paslaugų rūšių;

55.2.4. reikalingoms prekėms, tiesiogiai susijusioms su projekto įgyvendinimo veikla, įsigyti;

55.2.5. transportui išlaikyti (pvz., degalams);

55.2.6. išlaidos savanoriškai veiklai organizuoti Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme nustatyta tvarka;

55.2.7. bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktų paslaugų už lėšų pervedimą mokesčiai;

55.2.8. ilgalaikiam turtui, kurio vertė – 500 Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl Minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams sąrašo patvirtinimo“, įsigyti, kai projekte numatyta vykdyti Savivaldybės aprašo 12.6 papunktyje nurodytą veiklą. Išlaidos, skirtos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. projektui skirtų lėšų;

55.3. išlaidos pripažįstamos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ne anksčiau kaip nuo Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

56. Projektų vykdytojai valstybės biudžeto lėšų negali naudoti:

56.1. įsiskolinimams dengti;

56.2. investiciniams projektams rengti ir įgyvendinti;

56.3. Priemonės įgyvendinimo išlaidoms, finansuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių, apmokėti;

56.4. kelionėms į užsienį;

56.5. veikloms, kurios:

56.5.1. kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

56.5.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia nepagarbą tautiniams Lietuvos valstybės simboliams;

56.5.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais populiarina smurtą, prievartą, neapykantą;

56.5.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

57. Visos Projekto vykdytojo įgyvendinamos veiklos turi būti vykdomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

58. Valstybės biudžeto lėšos, pervestos savivaldybėms Priemonei įgyvendinti, laikomos banke ar kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje, užtikrinama atskira šių lėšų apskaita nuo kitų toje sąskaitoje esančių lėšų, užtikrinamas racionalus jų naudojimas.

59. Lėšos privalo būti naudojamos tik Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytai veiklai.

Projekto vykdytojas turi teisę ne daugiau kaip du kartus nuo Projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo iki einamųjų metų gruodžio 31 d. prašyti pakeisti patvirtintą išlaidų sąmatą, nekeisdamas numatytų vykdyti veiklų.

60. Savivaldybės administracija vienašališkai gali nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį ir įpareigoti Projekto vykdytoją grąžinti nepanaudotas ir (ar) ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas lėšas, jei jis netinkamai vykdo Projekto įgyvendinimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus, turinčius esminę reikšmę vykdant sutartinius įsipareigojimus:

60.1. projektui skirtas lėšas naudoja ne pagal tikslinę paskirtį;

60.2. nesuderinęs su Savivaldybės administracija, perduoda projekto įgyvendinimą kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui;

60.3. nepateikia Savivaldybės administracijai pagal Projekto įgyvendinimo sutartį reikalaujamų pateikti ataskaitų arba per Savivaldybės administracijos nustatytą terminą nepašalina pateiktų ataskaitų trūkumų;

60.4. nesudaro sąlygų Savivaldybės administracijos atstovams susipažinti su dokumentais, susijusiais su projekto įgyvendinimu ir Projekto įgyvendinimo sutarties vykdymu, kitaip trukdo atlikti projekto vykdymo stebėseną;

60.5. paaiškėja, kad deklaracijoje (Savivaldybės aprašo 5 priedas) buvo pateikta klaidinga ar melaginga informacija, pareiškėjas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą po Projekto įgyvendinimo sutarties sudarymo arba sudarius nurodytą sutartį įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo konkursą organizavusiai Savivaldybei priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos lėšos iš pareiškėjo.

61. Projekto vykdytojas turi teisę prašyti Savivaldybės administracijos nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį, jeigu:

61.1. jam iškeliama bankroto byla arba jis likviduojamas, sustabdoma jo ūkinė veikla arba susiklosto kitokia situacija, kuri kelia pagrįstų abejonių, kad sutartiniai įsipareigojimai nebus įvykdyti tinkamai;

61.2. jis nevykdo ar negalės vykdyti Projekto įgyvendinimo sutarties įsipareigojimų dėl kitų svarbių priežasčių.

62. Norėdamas nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį, Projekto vykdytojas privalo pateikti Savivaldybės administracijai raštišką motyvuotą prašymą nutraukti minėtą sutartį. Kartu su prašymu nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį Projekto vykdytojas privalo pateikti jau panaudotų lėšų ataskaitas. Savivaldybės administracijai pritarus Projekto vykdytojo prašymui nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį, Projekto vykdytojas iki Projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimo privalo grąžinti nepanaudotas ar ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas lėšas, gautas vykdant Projekto įgyvendinimo sutartį, Savivaldybės administracijai į Projekto įgyvendinimo sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos banko, kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje esančią sąskaitą.

63. Savivaldybės administracija, gavusi Projekto vykdytojo prašymą nutraukti Projekto įgyvendinimo sutartį, patikrina panaudotų lėšų ataskaitas. Jeigu nurodytos ataskaitos nepateiktos, savivaldybės administracija įvertina projekto vykdymo rezultatus ir kitus projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus.

Jeigu, patikrinus panaudotų lėšų ataskaitas ir (ar) Projekto vykdymo rezultatus, ir (ar) kitus Projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus, nustatoma, kad lėšos panaudotos ne pagal tikslinę paskirtį, savivaldybės administracija nustato protingą terminą (ne ilgesnį nei 14 darbo dienų) jiems pašalinti. Projekto vykdytojas, pašalinęs pažeidimus, nedelsdamas raštu apie tai privalo informuoti savivaldybės administraciją.

Jeigu, patikrinus panaudotų lėšų ataskaitas ir projekto vykdymo rezultatus ir (arba) kitus Projekto vykdymą patvirtinančius dokumentus, Projekto įgyvendinimo sutarties vykdymo pažeidimų nenustatoma arba jie pašalinami, Savivaldybės administracija, įvertinusi Projekto vykdytojo prašyme nurodytus motyvus, priima sprendimą dėl Projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimo ir apie jį per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuoja Projekto vykdytoją.

64. Išplėstinės seniūnaičių sueigos dokumentai, susiję su šio Savivaldybės aprašo vykdymu, saugomi atitinkamose seniūnijose teisės aktų nustatyta tvarka.

 

__________________


                                                                        Nevyriausybinių organizacijų ir
                                                                        bendruomeninės veiklos stiprinimo
                                                                        2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo

                                                                        2.3 priemonės „Remti
                                                                        bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
                                                                        įgyvendinimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje

                                                                        aprašo

                                                                        1 priedas

 

(Pavyzdinė paraiškos forma)

 

________________________________________________________________

(paraišką teikiančios organizacijos pavadinimas)

________________________________________________________________

(juridinio asmens kodas, adresas, tel. Nr., el. paštas)

 

 

 

___________________ savivaldybės administracijai

 

 

_____ m. nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo konkurso paraiška

_______________ Nr. __________

(data)

 

1. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

1.1. Pareiškėjo pavadinimas

 

 

1.2. Pareiškėjo teisinė forma

 

 

1.3. Juridinio asmens kodas

 

 

1.4. Narių skaičius

 

 

1.5. Pareiškėjo vadovas

(vardas ir pavardė, tel. Nr., el. paštas)

 

1.6. Kontaktinis asmuo / projekto vadovas

(vardas ir pavardė, tel. Nr., el. paštas)

 

1.7. Organizacijos projektų„ finansuojamų iš valstybės biudžeto, įgyvendinimo patirtis (išvardyti per pastaruosius trejus metus iki paraiškos pateikimo vykdytus projektus, nurodant finansavimo šaltinį, skirtą sumą, projekto pavadinimą ir vykdymo metus)

 

 

2. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

2.1. Projekto pavadinimas

 

 

2.2. Projektui įgyvendinti prašoma suma (eurais)

 

 

2.3. Projekto įgyvendinimo trukmė, projekto vykdymo vieta

 

 

2.4. Projekto partneriai (jei yra), jų kontaktai

 

 

3. PROJEKTO APRAŠYMAS

3.1. Esamos padėties aprašymas (problemos įvardijimas, pagrindimas, siūlomi sprendimo būdai)

 

 

3.2. Projekto tikslas ir uždaviniai (aprašyti, ko siekiama projekto veiklomis)

 

 

3.3. Trumpas projekto aprašymas (detalizuoti, kaip bus įgyvendinamas numatytą tikslas ir uždaviniai)

 

 

3.4. Tikslinė projekto grupė, projekto dalyviai (apibūdinti, į kokią asmenų grupę orientuojamasi įgyvendinant projekto veiklas, pvz.: konkrečios bendruomenės nariai; konkrečioje bendruomenėje gyvenantys socialinę atskirtį patiriantys asmenys ir pan., kiek dalyvių planuojama įtraukti per įvairias veiklas)

 

 

3.5. Projekto atitiktis išplėstinės seniūnaičių sueigos patvirtintoms prioritetinėms finansuotinoms veikloms

 

 

3.6. Papildomų balų skyrimas (jei pareiškėjas atitinka kriterijų (-us), nurodytą (-us) Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo (toliau – Aprašas) 13 punkte, už kurį (-iuos) gali būti skiriami papildomi balai, turi būti pildoma ši lentelė, pateikiant atitikties atitinkamam kriterijui pagrindimą (pagrindimo skiltis lentelėje pildoma, jei pareiškėjas atitinka tam tikrą kriterijų)

Atitiktis kriterijams, nurodytiems Aprašo 13 punkte, už kuriuos gali būti skiriami papildomi balai

Pažymėti, kurį iš įvardytų kriterijų atitinka pareiškėjas arba projektas (X)

Pagrindimas

Projektą pateikė bendruomeninė organizacija

 

 

Bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, t. y. kita nevyriausybine organizacija ar religine bendruomene ir bendrija

 

 

Į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai

 

 

Projektu siekiama padėti įvairią socialinę atskirtį patiriantiems asmenims

 

 

Į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukiami jauni žmonės (14–29 m.)

 

 

 

3.7. Laukiami rezultatai ir nauda tikslinei grupei įgyvendinus projektą (aprašyti, ką norima pasiekti įgyvendinant projekte numatytas veiklas bei kaip tai paveiks tikslinę projekto grupę, t. y. kaip veiklos prisidės prie tikslinės projekto grupės gerovės didinimo. Išskirti kiekybinius ir kokybinius rezultatus)

 

 

4. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

 

 

Veiklos

pavadinimas

Planuojama veiklos vykdymo pradžia ir pabaiga

Planuojama vykdymo vieta

 

Planuojamos veiklos atsakingas (-i) vykdytojas (-ai)

Veiklos aprašymas (veiklos metodai, planuojamas dalyvių / savanorių skaičius ir kita), kokybiniai ir kiekybiniai vertinimo kriterijai

1.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

5. DETALI PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SĄMATA

Eil. Nr.

Išlaidų rūšis

Matavimo vieneto pav.

Kiekis

Vieneto kaina,

Eur

Prašoma suma,

Eur

I.

Projekto administravimo išlaidos (ne daugiau kaip 30 proc. projektui skirtų lėšų)*

1.

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

II.

Projekto įgyvendinimo išlaidos

1.

 

...

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

IŠ VISO

 

 

*Planuojant išlaidas vadovautis Aprašo 12 ir 55 punktais

 

 

6. PROJEKTO SKLAIDA IR VIEŠINIMAS (priemonės, būdai, mastas)

 

 

7. PROJEKTO VEIKLŲ TĘSTINUMAS (pateikti trumpą aprašymą, jeigu projekto veiklas planuojama įgyvendinti ir pasibaigus projektui)

 

 

 

8. PAGRINDINIO (-IŲ) PROJEKTO VYKDYTOJO (-Ų) KVALIFIKACIJA, PATIRTIS IR GEBĖJIMAI ĮGYVENDINTI PLANUOJAMĄ PROJEKTĄ BEI KITI PROJEKTO ĮGYVENDINIMĄ UŽTIKRINSIANTYS IŠTEKLIAI

 

 

9. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Dokumento pavadinimas

Egz.

skaičius

Lapų skaičius

Pareiškėjo steigimo dokumentų (nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) kopija

 

 

Organizacijos vykdytos veiklos paskutinių dvejų kalendorinių metų ataskaita

 

 

Jeigu pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalas ar tinkamai patvirtinta jo kopija

 

 

Asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija

 

 

Pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą pagrindžiantys dokumentai (pvz., gyvenimo aprašymas, mokslo baigimo diplomai, pažymėjimai ir kt.)

 

 

Organizacijos narių sąrašas

 

 

Jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu, – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties kopija

 

 

Jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažyma apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytas pasižadėjimas atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti sutarčių su projekto veiklose faktiškai dalyvavusiais savanoriais kopijas

 

 

Kiti dokumentai, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti

 

 

 

Patvirtinu, kad:

1.      Šioje paraiškoje pateikta informacija teisinga.

2.      Gavus finansavimą šiam projektui, perkant prekes, paslaugas, darbus bus laikomasi teisės aktų.

3.      Lėšos skirtos projektui nėra dengiamos iš kitų nacionalinių (savivaldybės ar valstybės) biudžetų ar kitų paramos lėšų ir dubliuojančios projekto išlaidas arba kai pareiškėjas gauna finansavimą už analogišką veiklą iš valstybės arba savivaldybės biudžetų.

 

 

Pareiškėjo vadovas ar įgaliotas asmuo  ________________                    ________________________

(parašas)                                             (vardas ir pavardė)

A. V.


Nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomeninės veiklos stiprinimo
2017–2019 metų veiksmų plano
įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
įgyvendinimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje aprašo

2 priedas

 

(Vertinimo anketos forma)

 

 

PROJEKTO, PATEIKTO NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ KONKURSUI, VERTINIMO ANKETA

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

 

Projekto sąlyginis numeris

 

Išplėstinės seniūnaičių sueigos narys

 

Vertinimo data

 

 

Aplinkybės

Vertinimo kriterijai

Skiriamų balų ribos

Skiriami balai

Skiriamo balo pagrindimas (pvz., skiriamas mažesnis balas, nes yra viršyta maksimali vienam projektui galimų skirti lėšų suma; prašoma lėšų veiklai, kurios nėra veiklų plane ir pan.)

1. Įgyvendinant projektą sprendžiama problema, siekiami tikslai, uždaviniai, rezultatai, vykdomos veiklos ir jų tęstinumas (Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo (toliau – Aprašas) 1 priedo 3.1,
3.2, 3.3, 3.4, 3.7 papunkčiai, 4 ir 7 punktai)

Ar aiškiai suformuluota problema ir pagrįsti bei pasirinktos tikslinės grupės poreikius atitinkantys projekto tikslai, uždaviniai, veiklos ir rezultatai, numatytas projekto tęstinumas?

0 – ne, 10–19 – iš dalies, 20 – taip.

 

 

2. Papildomas balas gali būti skiriamas, jeigu: (Aprašo
13 punktas, Aprašo 1 priedo 3.6 papunktis)

Projektą įgyvendins bendruomeninė organizacija.

0 – ne, 5 – taip.

 

 

Bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis (įskaitant religines bendruomenes ir bendrijas):

·    Projektas įgyvendinamas su trimis ir daugiau partnerių

·    Projektas įgyvendinamas su dviem partneriais

·    Projektas įgyvendinamas su vienu partneriu

 

 

 

 

0 – ne, 3 – taip;

 

0 – ne, 2 – taip;

 

0 – ne, 1 – taip.

 

 

Į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai

 

0 – ne, 5 – taip.

 

 

Projektu siekiama padėti įvairią socialinę atskirtį patiriantiems asmenims

0 – ne, 5 – taip.

 

 

Į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukiami jauni žmonės (14–29 m.)

0 – ne, 5 – taip.

 

 

3. Projekto finansavimas (Aprašo 55 punktas, Aprašo 1 priedo 5 punktas)

Ar projektui prašomos lėšos yra aiškiai įvardytos, pagrįstos, siejasi su veiklomis ir atitinka konkurso skelbime nurodytą didžiausią vienam projektui galimą skirti valstybės biudžeto lėšų sumą?

0 – ne, 5 – iš dalies, 10 – taip.

 

 

4. Projekto viešinimas (paraiškos 6 punktas)

Ar užtikrinamas projekto viešinimas?

0 – ne, 5 – taip.

 

 

 

Balų suma

 

 

 

 

Paraiškos, surinkusios mažiau nei 15 balų, nefinansuojamos.

 

 

Išplėstinės seniūnaičių sueigos nario komentarai ir išvada

Prašoma suma (eurais)

 

Siūloma skirti suma (eurais)

 

Projektui įgyvendinti siūlomos skirti sumos pagrindimas (kai siūloma skirti suma yra mažesnė, nei prašoma)

 

 

 

Išplėstinės seniūnaičių sueigos narys

 

 

 

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 


Nevyriausybinių organizacijų ir
bendruomeninės veiklos stiprinimo
2017–2019 metų veiksmų plano
įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti
bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
įgyvendinimo Kaišiadorių rajono savivaldybėje aprašo

3 priedas

 

(Pavyzdinė projekto įgyvendinimo sutarties forma)

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ NAUDOJIMO PROJEKTUI ĮGYVENDINTI PAGAL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĘ „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ SUTARTIS

 

20___ m. ___________________ d. Nr. __________

 

___________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamiesi Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo (toliau – Aprašas) 50.15 ir 54.1 papunkčiais, išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu, įformintu 20__ m. ________________d. posėdžio protokolu Nr. ____ bei ____ savivaldybės administracijos direktoriaus 20__ m. įsakymu Nr. ____, ______________________ savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybės administracija), atstovaujama ________________________________________, veikiančio (-ios) pagal
                                      (pareigos, vardas, pavardė)

___________________________, ir ________________________ (toliau Projekto
(teisinis atstovavimo pagrindas)                (projekto vykdytojo pavadinimas)

 

vykdytojas), atstovaujamas____________________, veikiančio (-ios) pagal__________________,

(pareigos, vardas, pavardė)                     (teisinis atstovavimo pagrindas)

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektui _________________________(toliau Projektas) įgyvendinti pagal Nevyriausybinių               (projekto pavadinimas)

organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sutartį  
toliau – Sutartis).             

 

I. SUTARTIES DALYKAS

 

1. Savivaldybės administracija Sutartimi įsipareigoja pervesti Sutarties 2 punkte nurodytą valstybės biudžeto lėšų sumą į Projekto vykdytojo banke, kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje esančią sąskaitą Projekto vykdytojo Projektui 20__ metais įgyvendinti, o Projekto vykdytojas įsipareigoja naudoti šias lėšas, atsiskaityti už jų panaudojimą Sutartyje nustatyta tvarka ir įgyvendinti Projekte numatytas veiklas.           

2. Projekto vykdytojui skiriama valstybės biudžeto lėšų suma – ______Eur, paskirstyta ketvirčiais pagal išlaidų straipsnius 20__ metų išlaidų sąmatoje (toliau – Išlaidų sąmata), pridedamoje prie Sutarties.    

 

II. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

 

3. Sutartimi Savivaldybės administracija įsipareigoja:

3.1. pervesti Sutarties 2 punkte nurodytą valstybės biudžeto lėšų sumą pagal Išlaidų sąmatą į Projekto vykdytojo Sutarties rekvizituose nurodytą sąskaitą banke, kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje;

3.2. teikti Projekto vykdytojui visą reikalingą dalykinę ir metodinę pagalbą, informaciją, susijusią su Projekto įgyvendinimu, kad būtų tinkamai vykdomi Projekto vykdytojo pagal Sutartį prisiimti įsipareigojimai;

3.3. atsiradus pagrįstų įtarimų, kad Projekto vykdytojas netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus ir (arba) pažeidžia teisės aktus, turinčius esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti, apie tai raštu informuoti Projekto vykdytoją ir sustabdyti Sutarties vykdymą iki tol, kol išnyks netinkamo įsipareigojimų vykdymo aplinkybės. Šiuo atveju Savivaldybės administracija nustato Projekto vykdytojui protingą terminą pažeidimams pašalinti ir sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti, o Projekto vykdytojas, pašalinęs pažeidimus, privalo raštu informuoti Savivaldybės administraciją, kad yra pasirengęs tinkamai vykdyti Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, kartu pateikdamas tai patvirtinančius įrodymus. Savivaldybės administracija, įvertinusi iš Projekto vykdytojo gautą informaciją, gali atnaujinti Sutarties vykdymą. Jei Projekto vykdytojas per nustatytą terminą pažeidimų nepašalina, neinformuoja Savivaldybės administracijos, kad yra pasirengęs tinkamai vykdyti Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminę reikšmę Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus ir įsipareigojimus, Savivaldybės administracija vienašališkai nutraukia Sutartį jos IV skyriuje nustatyta tvarka bei terminais ir apie tai informuoja išplėstinę seniūnaičių sueigą.

4. Savivaldybės administracija turi teisę:

4.1. tikrinti, ar finansavimą Projektui įgyvendinti gavęs Projekto vykdytojas laikosi Sutartyje nustatytų reikalavimų ir įsipareigojimų, prireikus atlikti Projekto įgyvendinimo ir Projekto vykdytojui pervestų tikslinių valstybės biudžeto lėšų panaudojimo ir atsiskaitymo už jas patikrinimą ir apie patikrinimo rezultatus informuoti išplėstinę seniūnaičių sueigą;

4.2. reikalauti, kad Projekto vykdytojas per Savivaldybės administracijos nustatytą terminą pateiktų dokumentus ir duomenis, susijusius su Sutarties vykdymu;

4.3. reikalauti, kad Projekto vykdytojas patikslintų Sutarties 5.7 papunktyje nurodytas ataskaitas, nustatydama protingą terminą trūkumams pašalinti;

4.4. skaičiuoti Projekto vykdytojui 0,02 procento dydžio delspinigius nuo Sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną, kurią neįvykdomi įsipareigojimai, bet ne daugiau nei Sutarties suma. Šiuos delspinigius Projekto vykdytojas turi pervesti Savivaldybės administracijai į Sutarties rekvizituose nurodytą Savivaldybės administracijos sąskaitą per 5 darbo dienas nuo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.;

4.5. išieškoti iš Projekto vykdytojo netinkamai panaudotas lėšas, įskaitant išlaidas, patirtas

dėl Projekto vykdytojo netinkamo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų vykdymo.

5. Projekto vykdytojas įsipareigoja:

5.1. gautas valstybės biudžeto lėšas naudoti tik pagal tikslinę paskirtį Sutartyje nustatyta tvarka, vadovaudamasis Išlaidų sąmata;

5.2. Projekto išlaidas tiesiogiai susieti su Projekte numatytomis įgyvendinti veiklomis, užtikrinti, kad tinkamos finansuoti Projekto išlaidos, būtinos Projektui vykdyti, būtų pagrįstos Projekto įgyvendinimo eiga, išlaidų pobūdžiu ir kiekiu. Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ne ankščiau kaip nuo Sutarties su Savivaldybės administracija pasirašymo dienos iki einamųjų metų gruodžio 31 d.;

5.3. atsiskaitymus grynaisiais ir negrynaisiais pinigais vykdyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.929 straipsniu ir kitais atsiskaitymus grynaisiais ir negrynaisiais pinigais reglamentuojančiais teisės aktais. Projekto vykdytojas, kurio veikla yra daugiau kaip 50 proc. finansuojama iš valstybės, savivaldybių biudžetų lėšų, Europos Sąjungos lėšų, yra laikomas perkančiąja organizacija. Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimus, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu;

5.4. norėdamas patikslinti Išlaidų sąmatą, Savivaldybės administracijai raštu pateikti pagrįstą prašymą tikslinti Išlaidų sąmatą ir lyginamąjį tikslinamos Išlaidų sąmatos projektą. Išlaidų sąmata gali būti tikslinama tarp būsimų ketvirčių ir tarp būsimų ketvirčių Priemonės išlaidų sąmatos straipsnių. Prašymas tikslinti Išlaidų sąmatą gali būti teikiamas tik dėl nepatirtų išlaidų, išskyrus tinkamų išlaidų sumažėjimo atvejus. Prašymas tikslinti Išlaidų sąmatą teikiamas Savivaldybės administracijai vieną kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 10 (dešimčiai) darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios. Vėliau pateikti prašymai nenagrinėjami;

5.5. atsiskaityti Savivaldybės administracijai už gautas valstybės biudžeto lėšas ir veiklą, kuriai finansuoti skiriamos valstybės biudžeto lėšos, – kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos, o pasibaigus metams – iki kit