KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-163 2018-05-24
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO KAIŠIADORIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI

 

2018 m. gegužės 24 d. Nr. V17-163

Kaišiadorys

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018 m. gegužės 7 d. raštą Nr. (19.6-33) SD-2629 „Dėl atvejo vadybos ir pagalbos šeimoms organizavimo savivaldybėse“, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1.    Įgalioti Kaišiadorių socialinių paslaugų centrą vykdyti atvejo vadybos funkcijas, koordinuoti atvejo vadybos procesus ir teikti paslaugas šeimoms.

2.      Šis sprendimas įsigalioja 2018 m. liepos 1 d.

3.     Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams Lietuvos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                            Vytenis Tomkus

 

Į pradžią