KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
PaieškaSprendimaiĮsakymaiTarybos posėdžiaiBalsavimo ataskaitosPagalba
Susiję Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. V17-387 2015-10-29
Padalinys: KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2015 m. spalio 29 d. Nr. V17-387

Kaišiadorys

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio 8 dalimi, Kaišiadorių rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kaišiadorių rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 28 d. sprendimą Nr. V17-370 ,,Dėl Kaišiadorių rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Vytenis Tomkus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos

2015 m. spalio 29 d. sprendimu  Nr.V17-387

 

 

KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kaišiadorių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) materialiojo turto nuomos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Savivaldybės materialiojo turto (išskyrus socialinius būstus) (toliau – Savivaldybės turtas) nuomos viešo konkurso būdu, ne konkurso būdu tvarką ir sąlygas, Savivaldybės turto nuomotojo (toliau – Nuomotojas) pareigas ir pagrindinius šio turto nuomos sutarties (toliau – Nuomos sutartis) sudarymo reikalavimus.

2. Šiame apraše vartojamos kitos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme ir kituose teisė aktuose.

Nuomotojas – Savivaldybės biudžetinė įstaiga, savivaldybės įmonė.

3. Nuompinigiai už Savivaldybės turto nuomą skaičiuojami vadovaujantis Nuompinigių už Kaišiadorių rajono savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašu.

4. Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamos už ilgalaikio materialiojo turto nuomą yra pervedamos į Savivaldybės biudžetą (į Savivaldybės iždo sąskaitą). Šios lėšos naudojamos šių įstaigų vykdomoms programoms finansuoti.

5. Savivaldybės turtas išnuomojamas, jeigu jo laikinai nereikia turto valdytojo tiesioginėms funkcijoms įgyvendinti.

6. Sprendimą dėl Savivaldybės turto, perduoto patikėjimo teise valdyti, naudoti ir juo disponuoti, išnuomojimo priima nuomotojas, gavęs Savivaldybės tarybos sutikimą.

7. Savivaldybės ilgalaikis materialusis turtas išnuomojamas viešo konkurso būdu, išskyrus atvejus, nustatytus aprašo 14 punkte.

8. Trumpalaikis materialusis turtas gali būti išnuomojamas kartu su ilgalaikiu materialiuoju turtu, jeigu tuo siekiama užtikrinti efektyvią ilgalaikio materialiojo turto nuomą. Prieš skelbiant nuomos konkursą, trumpalaikio materialiojo turto, išnuomojamo kartu su ilgalaikiu materialiuoju turtu, nuompinigių dydis apskaičiuojamas vadovaujantis Nuompinigių už Kaišiadorių rajono savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašu.

9. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis ilgalaikis materialusis turtas gali būti išnuomojamas ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui. Pasibaigus Nuomos sutarties (1 priedas) terminui, su nuomininku, visiškai įvykdžiusiu pagal Nuomos sutartį prisiimtas pareigas, Nuomos sutartis  gali  būti  atnaujinta  Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso  nustatyta tvarka, nekeičiant

 

2

ankstesnių nuomos sąlygų. Nuomotojas privalo užtikrinti, kad Nuomos sutarties atnaujinimo atveju bendra nuomos trukmė nebūtų ilgesnė kaip 10 metų.

10. Nuomotojui sutikus, nuomininkas gali atlikti turto kapitalinio remonto arba rekonstravimo darbus (pagerinti turtą), pritaikydamas turtą savo veiklai. Sprendimą dėl nuomininko teisės atlikti kapitalinio remonto arba rekonstravimo darbus (pagerinti turtą) priima Savivaldybės taryba. Nuomininkui, pagerinusiam išsinuomotą turtą, už pagerinimą neatlyginama.

11. Nuomininkui draudžiama subnuomoti nuomojamą turtą arba kitaip leisti kitiems asmenims juo naudotis.

12. Nuomininkas, Nuomos sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka 0,02 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną. Tai nurodoma Nuomos sutartyje.

13. Pasibaigus Nuomos sutarties terminui arba nutraukus Nuomos sutartį prieš terminą, turtas grąžinamas Nuomotojui pagal perdavimo ir priėmimo aktą (2 priedas).

 

II SKYRIUS

 TURTO NUOMA NE KONKURSO BŪDU

 

14. Nuomotojo sprendimu Savivaldybės turtas ne konkurso būdu išnuomojamas:

14.1. trumpalaikiams neatidėliotiniems darbams (avarijoms, stichinėms nelaimėms likviduoti ir panašiai);

14.2. trumpalaikiams renginiams (parodoms, sporto varžyboms, pasitarimams, seminarams, šventėms, kultūros ir panašiems renginiams) organizuoti, sveikatos priežiūros, švietimo, kultūros veiklai ar sporto užsiėmimams;

14.3. maitinimo paslaugų organizavimui teisės aktų nustatyta tvarka švietimo įstaigose, įgyvendinančiose mokymą pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo programas (asmeniui, laimėjusiam maitinimo paslaugų teikimo konkursą);

14.4. komercinei veiklai vykdyti Kaišiadorių turgaus paviljonų patalpose ir aikštelėje, Gedimino g. 34 C, Kaišiadoryse.

15. Aprašo 14.1 ir 14.2 papunkčiuose nurodytais atvejais, nuomos terminai nurodomi valandomis, bet ne ilgiau kaip 720 val., arba dienomis, bet ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų per kalendorinius metus, ir sudaroma Savivaldybės materialiojo turto trumpalaikės nuomos sutartis (3 priedas). Kai nuomininkas yra Savivaldybės biudžetinė įstaiga, nuomos termino apribojimas netaikomas.

16. Aprašo 14.3  papunktyje nurodytu atveju sudaroma 1 priede nurodyta sutartis.

17. Aprašo 14.4 papunktyje nurodytu atveju, kai nuomojama patalpa prekybai paviljone, sutartis sudaroma vieneriems metams, kai nuomojama vieta aikštelėje vienai dienai, sutartis nesudaroma. Turtas išnuomojamas pagal prašymo pateikimo datą ir laiką.

 

 

3

18. Asmenys, norintys išsinuomoti turtą ne konkurso būdu, nuomotojui pateikia paraišką, kurioje turi būti nurodyta:

18.1. fizinio asmens vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris/ juridinio asmens pavadinimas ir kodas, adresas (buveinė) ir telefono numeris;

18.2. nuompinigių dydis ir pridėtinės vertės mokestis (toliau vadinama – PVM), jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas;

18.3. nuomos laikas ir trukmė;

18.4. turto naudojimo paskirtis (tikslas).

 

III SKYRIUS

 TURTO NUOMA KONKURSO BŪDU

 

19. Savivaldybės tarybai leidus išnuomoti turtą, konkursus, vadovaudamiesi Aprašu, organizuoja šio turto nuomotojai.

20. Turto nuomos konkursas skelbiamas vietos spaudoje, bent viename laikraštyje, ir Nuomotojo interneto svetainėje.

21. Jeigu du kartus paskelbus turto nuomos konkursą nepateikiama nė viena paraiška, skelbiant to paties turto nuomos konkursą trečią kartą, pradinis nuompinigių dydis mažinamas 30 procentų. Skelbiant konkursą ketvirtą ir daugiau kartų, pradinį nuompinigių dydį nustato turto Nuomotojo turto nuomos komisija.

22. Savivaldybės tarybai leidus išnuomoti turtą, turto nuomotojai sudaro turto nuomos konkurso komisijas (toliau – Komisija). Komisija sudaroma ne mažiau kaip iš 3 asmenų, kurie turi būti nešališki. Komisijos narys neturi teisės balsuoti, jeigu jis su konkurse dalyvaujančių juridinių asmenų vadovais, dalyviais ar jų įgaliotais atstovais arba konkurse dalyvaujančiais fiziniais asmenimis ar jų įgaliotais atstovais susijęs šeimos ar giminystės ryšiais – tokiais laikomi tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), senoliai, broliai, seserys, vaikaičiai, proseneliai ir prosenelės, brolio ir sesers vaikai (sūnėnai ir dukterėčios), tėvo ar motinos broliai ir seserys (dėdės ir tetos), tėvo ar motinos brolių ir seserų vaikai (pusbroliai ir pusseserės), – arba yra veikiamas kitų sąlygų, galinčių turėti įtakos jo nešališkumui.

23. Komisija, šio Aprašo nustatyta tvarka skelbdama spaudoje ir Nuomotojo  interneto svetainėje turto nuomos konkursą, nurodo:

23.1. paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminą – ne mažiau kaip 10 kalendorinių dienų nuo paskelbimo spaudoje;

23.2. turto buvimo vietą (adresą) ir savybes;

23.3. turto naudojimo paskirtį, turto naudojimo ypatumus;

 

 

4

23.4. pradinį nuompinigių dydį ir PVM, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas; 

23.5. turto nuomos trukmę (terminą);

23.6. paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo vietą (tikslų adresą, kabineto numerį, Komisijos nario arba turto valdytojo įgalioto atstovo vardą ir pavardę);

23.7. adresą, telefono numerį, kuriuo galima gauti papildomą informaciją apie nuomojamą turtą;

23.8. kredito įstaigą ir sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, numerį. Tuo atveju, kai konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, nurodomas pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas.

24. Asmenys, norintys dalyvauti turto nuomos konkurse (toliau – konkurso dalyviai), arba jų atstovai skelbime nurodytu laiku pateikia Komisijos nariui arba turto Nuomotojo įgaliotam atstovui užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, turto buvimo vieta (adresas) ir nuoroda „Turto nuomos konkursui”. Voke turi būti pateikta:

24.1. pasirašyta paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), įmonės pavadinimas ir kodas (juridiniams asmenims), adresas (buveinė), telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris, kodas ir siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

24.2. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopija, įstatų (nuostatų) kopija, patvirtinta antspaudu (jeigu jis privalo turėti antspaudą) ir įgalioto atstovo parašu;

24.3. tais atvejais, kai išnuomojami pastatai ar patalpos, kuriuose vykdomai veiklai, teisės aktuose yra nustatyta leidimų sistema – sąlygos, susijusios su išnuomojamame turte vykdomos veiklos specialiomis charakteristikomis.

25. Komisijos narys arba turto Nuomotojo įgaliotas atstovas:

25.1. registruoja konkurso dalyvius turto nuomos konkurso duomenų registracijos žurnale – įrašo konkurso dalyvio registracijos eilės numerį, voko su paraiška gavimo datą ir laiką (minutės tikslumu);

25.2. išduoda konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą, kuriame nurodytas registracijos eilės numeris, voko gavimo data bei laikas (minutės tikslumu), Komisijos posėdžio vieta (adresas), data ir tikslus laikas;

25.3. užrašo ant voko konkurso dalyvio registracijos eilės numerį.

 

 

 

5

26. Komisijos posėdis turto nuomos konkurso laimėtojui nustatyti turi įvykti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paskutinės dalyvių registravimo dienos, nurodytos spaudoje ir Nuomotojo interneto svetainėje.

27. Dalyvauti turto nuomos konkurse turi teisę šio konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai. Konkurso dalyviai arba jų įgalioti atstovai turi pateikti Komisijai konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą bei asmens dokumentą, taip pat kredito įstaigos išduotą dokumentą, kuriame pažymėta, kad konkurso dalyvis į skelbime nurodytą kredito įstaigos sąskaitą sumokėjo pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui. Tuo atveju, kai konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, nurodomas pradinis įnašas, lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas. Kredito įstaigos kvitas pakeičiamas į kortelę su numeriu, atitinkančiu registracijos žurnale įrašytą konkurso dalyvio registracijos eilės numerį.

28. Komisijos pirmininkas leidžia atvykusiems konkurso dalyviams arba jų atstovams įsitikinti, kad vokai, kuriuose įdėtos paraiškos dalyvauti konkurse, nepažeisti. Tik tada jis atplėšia vokus, nepažeisdamas užklijavimo juostos. Komisijos pirmininkas, peržiūrėjęs dokumentus, skelbia konkurso dalyvių siūlomus nuompinigių dydžius. Paskelbti nuompinigių dydžiai ir juos pasiūlę konkurso dalyviai įrašomi protokole. Pirmuoju įrašomas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią nuompinigių sumą.

29. Konkurso dalyvio paraiška atmetama, jeigu:

29.1. trūksta nors vieno 23 punkte nurodyto dokumento;

29.2. sumokėtas pradinis įnašas yra mažesnis už privalomąjį;

29.3. pradinis įnašas pervestas ne į nurodytąją sąskaitą;

29.4. paraiškoje dalyvauti turto nuomos konkurse nenurodytas nuomininko vardas ir pavardė/juridinio asmens pavadinimas, nenurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis, nėra parašo ar kitų privalomų rekvizitų, nurodytų 23 punkte;

29.5. siūlomas nuompinigių dydis yra mažesnis už pradinį nuompinigių dydį, nurodytą skelbime;

29.6. asmuo pateikia daugiau kaip vieną paraišką, neatšaukęs ankstesniosios.

30. Turto nuomos konkursą laimi asmuo, paraiškoje nurodęs didžiausią nuompinigių sumą. Ši nuostata netaikoma pasiūlymams, kurie pagal Aprašo 28 punktą buvo svarstyti pirmajame etape ir atmesti. Jeigu tokią pat sumą (didžiausią) pasiūlo keli dalyviai, laimėtoju pripažįstamas dalyvis, anksčiau įregistruotas turto nuomos konkurso registracijos žurnale.

31. Tais atvejais, kai išnuomojami pastatai ar patalpos, kuriuose vykdomai veiklai teisės aktuose yra nustatyta leidimų sistema, sprendimus dėl Savivaldybės turto nuomos priimanti Savivaldybės  taryba  gali  nustatyti  specialias  charakteristikas.   Šiais  atvejais  vertinama   dviem

 

6

etapais. Pirmajame etape įvertinama, ar pasiūlymas atitinka specialias charakteristikas. Pasiūlymas, neatitinkantis specialių charakteristikų, atmetamas. Antrajame etape svarstant pasiūlymą, vertinamas jame nurodytas nuompinigių dydis.

32. Jeigu dalyvauti turto nuomos konkurse nustatytąja tvarka užsiregistravo tik vienas konkurso dalyvis, pasiūlęs nuompinigių ne mažiau už nustatytą pradinį nuompinigių dydį, jis laikomas konkurso laimėtoju.

33. Jeigu dalyvauti turto nuomos konkurse paraiškos nepateikė nė vienas dalyvis arba visi konkurso dalyviai pasiūlė nuompinigių mažiau už nustatytą pradinį nuompinigių dydį ir (ar) buvo pateikti ne visi Apraše nurodyti dokumentai, konkursas skelbiamas neįvykusiu.

34. Turto nuomos konkurso rezultatai įforminami protokolu, kurį pasirašo Komisijos pirmininkas ir Komisijos nariai. Komisijos nariai, nesutinkantys su konkurso rezultatais, savo atskirąją nuomonę gali įrašyti protokole. Prie protokolo pridedama konkurso skelbimo spaudoje iškarpa, nurodoma data ir leidinio pavadinimas. Kiekvienas konkurso dalyvis arba jo atstovas turi teisę nuo protokolo pasirašymo dienos susipažinti su protokolu.

35. Turto nuomos konkurso laimėtojas, neatvykęs į Komisijos posėdį, apie konkurso rezultatus informuojamas raštu per 4 kalendorines dienas nuo protokolo pasirašymo dienos: jam išsiunčiamas pranešimas, kuriame nurodomas laikas, kada bus pasirašoma Nuomos sutartis. Konkurso laimėtojas, negalintis atvykti nurodytu laiku pasirašyti Nuomos sutarties, privalo apie tai informuoti Komisiją, laikydamasis aprašo 41 punkte nurodyto termino. Konkurso dalyviai, neatvykę į konkursą, apie jo rezultatus informuojami raštu (jiems išsiunčiami pranešimai) per 4 kalendorines dienas nuo protokolo pasirašymo dienos.

36. Turto nuomos konkurso organizavimo tiesiogines išlaidas padengia Nuomotojas. Nuomotojas asmenims, dalyvaujantiems konkurse, dokumentų rengimo ir kitų netiesioginių išlaidų neatlygina.

37. Pradinis turto nuomos konkurso laimėtojo įnašas įskaitomas į nuompinigius.

38. Kitiems konkurso dalyviams pradinis įnašas per 7 kalendorines dienas grąžinamas į jų nurodytą sąskaitą kredito įstaigoje. Jeigu konkurso dalyvis, pripažintas laimėtoju, per Apraše nustatytą terminą nesudaro Nuomos sutarties, pradinis įnašas jam negrąžinamas.

39. Turto valdytojas ir turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas ne anksčiau kaip po 5 kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo protokolo pasirašymo dienos pasirašo Nuomos sutartį (1 priedas).

40. Jeigu turto nuomos konkurso laimėtojas arba jo atstovas per 15 kalendorinių dienų nuo protokolo pasirašymo dienos nepasirašo Nuomos sutarties, Komisijos sprendimu  konkurso laimėtoju skelbiamas kitas (jeigu konkurse dalyvavo daugiau nei vienas dalyvis), didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs asmuo.

 

7

41. Turto valdytojas, pasirašęs Nuomos sutartį, privalo ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų perduoti turto nuomininkui arba jo atstovui nuomojamą turtą pagal Savivaldybės materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktą (2 priedas).

42. Nuomininkui draudžiama išpirkti nuomojamą materialųjį turtą.

________________________________

 

 

 

 

 

 


Kaišiadorių rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo 

1 priedas

 

(Sutarties formos pavyzdys)

SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS

SUTARTIS

 

_____ m.________________ d. Nr. ___

__________________________

(gyvenamosios vietovės pavadinimas)

 

               Nuomotojas_______________________________________________________________                                                                      (turto valdytojo - institucijos, įstaigos, _______________________________________________________________________ ‚

                      (toliau vadinama – juridinis asmuo) pavadinimas, kodas, buveinė)

atstovaujamas (pagal įstatymą, juridinio asmens įstatus (nuostatus), įgaliojimą) ________________

________________________________________________________________________________

(atstovo vardas, pavardė, pareigos, įstatymo, juridinio asmens įstatų (nuostatų) pavadinimas,

_______________________________________________________________________________,

 įgaliojimo data ir numeris)

ir nuomininkas ____________________________________________________________________

(nuomininko – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta,

_______________________________________________________________________________,

nuomininko – juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė)

atstovaujamas (pagal juridinio asmens įstatus (nuostatus), įgaliojimą) ________________________

(atstovo vardas, pavardė,

_______________________________________________________________________________,

pareigos, juridinio asmens įstatų (nuostatų) pavadinimas, įgaliojimo data ir numeris)

remdamiesi ________________________________________________________________, sudarė

(viešo konkurso komisijos sprendimu arba dokumento, kuriuo vadovaujantis išnuomojamas Savivaldybės turtas ne konkurso būdu, pavadinimas, data ir numeris)

šią sutartį, pagal kurią:

1. Nuomotojas įsipareigoja perduoti nuomininkui materialųjį turtą (toliau vadinama – turtas) ___________________________________________________________________________         (turto pavadinimas ir trumpas apibūdinimas: ilgalaikio materialiojo turto inventorinis numeris,

________________________________________________________________________________

vertė litais; nekilnojamojo turto adresas, unikalus numeris, statinio pažymėjimas plane,  bendras

________________________________________________________________________________

statinio plotas ar tūris, patalpų plotas ir indeksai; įrenginių pagrindinės charakteristikos)

naudoti __________________________________________________________________________

                  (nurodyti turto naudojimo paskirtį)

_______________________________________________________________________________.

 

2

2. Nuomininkas įsipareigoja mokėti nuompinigius – ________________________________

 (įrašyti sumą skaičiais ir žodžiais)

____________________________________________________________ Eur  per mėnesį. Tuo atveju, kai nuomininkas yra PVM mokėtojas, – su PVM ___________________________________________________________________________ Eur

(įrašyti sumą skaičiais ir žodžiais) per mėnesį.

SUTARTIES SĄLYGOS

3. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 dienos. Nuomininko sumokėtas pradinis ____________ Eur įnašas įskaitomas į nuompinigius.

4. Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį teisės aktų nustatyta tvarka moka visus eksploatacinius mokesčius (jeigu tokie yra).

5. Nuomos terminas nustatomas nuo ____m. ________mėn. __d. __val. iki ____m. ________mėn. __d. __val., bet ne ilgiau kaip iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą perėjimo kitam asmeniui ir ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui.

6. Nuomininkui 3 mėnesius nuomojamose patalpose nevykdžius veiklos ar 3 mėnesius nesumokėjus nuomos mokesčio ir mokesčių už komunalines paslaugas, įspėjus nuomininką prieš 10 kalendorinių dienų, nuomos sutartis ne ginčo tvarka nutraukiama, o mokesčio įsiskolinimas išieškomas teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Nuomininkui draudžiama išpirkti nuomojamą materialųjį turtą. Jis gali dalyvauti privatizuojant šį turtą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo nustatyta tvarka.

8. Nuomininkui, nuomotojo sutikimu pagerinusiam išsinuomotą turtą, pagerinimo išlaidos negrąžinamos.

ŠALIŲ PAREIGOS

 

9. Nuomotojas įsipareigoja:

9.1. per 10 kalendorinių dienų po šios sutarties pasirašymo perduoti nuomininkui nuomojamą turtą pagal perdavimo ir priėmimo aktą;

9.2. šios sutarties galiojimo metu atlikti nuomojamo turto ar su juo susijusių inžinerinių sistemų kapitalinio remonto darbus, kai atliekami viso objekto, kurio dalis nuomojama, arba su tuo objektu susijusių inžinerinių tinklų kapitalinio remonto darbai (nurodyti, jeigu šalys susitarė kitaip);

9.3. ne vėliau kaip prieš mėnesį pranešti nuomininkui apie šio teisę sudaryti sutartį naujam terminui.

10. Nuomininkas įsipareigoja:

 

3

10.1. naudoti turtą pagal paskirtį, griežtai laikytis šios paskirties turtui keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos ir sanitarinių reikalavimų;

10.2. savo lėšomis parengti turtą pasikeičiantiems metų sezonams ir kai to reikalauja išsinuomoto turto būklė, bet ne rečiau kaip kartą per 3-4-5 metus, atlikti nuomojamo turto paprastąjį remontą;                              (nereikalingus skaičius išbraukti)

 

10.3. mokėti ____________________ mokesčius, susijusius su išnuomotu turtu;

    (nurodyti konkrečius mokesčius)

10.4. pasibaigus šios sutarties terminui arba ją nutraukus prieš terminą, perduoti pagal aktą tvarkingą turtą su visais atliktais pertvarkymais, neatskiriamais nuo turto;

10.5. sudaryti su atitinkamomis įmonėmis ir organizacijomis sutartis (susitarimus) dėl atsiskaitymo už komunalines ir kitas paslaugas;

10.6. sudaryti nuomotojo įgaliotam atstovui sąlygas tikrinti nuomojamo turto būklę;

10.7. prižiūrėti išnuomotam turtui priskirtą teritoriją, kai išnuomotas pastatas ar daugiau kaip 50 proc. pastato.

10.8. savo lėšomis per 15 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo dienos apdrausti kiekvienais metais vienerių metų laikotarpiui gaunamą turtą nuomotojo naudai nuo žalos, kuri gali būti padaryta dėl ugnies, vandens, gamtos jėgų, vagysčių ir kitų draudiminių įvykių;

10.9. jeigu sutartis sudaroma dėl nekilnojamo turto nuomos, per 10 kalendorinių dienų nuo sutarties pasirašymo įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti sutartį Nekilnojamojo turto registre. Pasibaigus nuomos terminui, nuomininkas sutartį turi išregistruoti iš Registrų centro.

 

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

 

11. Nuomininkas, šioje sutartyje nustatytu laiku nesumokėjęs nuompinigių, moka 0,2 procento delspinigius nuo nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

12. Už nuomojamo turto pabloginimą nuomininkas atsako Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

SUTARTIES PASIBAIGIMAS

 

13. Ši sutartis pasibaigia:

13.1. jos terminui pasibaigus;

13.2. šalių susitarimu;

13.3. nuosavybės teisei į išnuomotą turtą perėjus kitam asmeniui;

13.4. nuomotojo reikalavimu, kai išnuomotas turtas reikalingas savivaldybės funkcijoms įgyvendinti, įspėjus nuomininką prieš 3 mėnesius;

13.5. kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais.

 

4

 

SUTARTIES ATNAUJINIMAS

14. Pasibaigus šios sutarties terminui, su nuomininku, tvarkingai vykdžiusiu sutartyje prisiimtas pareigas, ši sutartis gali būti atnaujinta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka, tačiau bendras nuomos terminas negali būti ilgesnis kaip 10 metų.

 

 

PAPILDOMOS SĄLYGOS

 

15. Nuomotojui sutikus, nuomininkas gali atlikti turto kapitalinio remonto arba rekonstravimo darbus (pagerinti turtą), pritaikydamas turtą savo veiklai. Sprendimą dėl nuomininko teisės atlikti kapitalinio remonto arba rekonstravimo darbus (pagerinti turtą) priima turto savininkas.

16. Nuomininkui draudžiama subnuomoti nuomojamą turtą arba kitaip leisti kitiems asmenims juo naudotis.

17. Nuomininkui draudžiama išsipirkti nuomojamą turtą. Jis gali dalyvauti privatizuojant šį turtą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo nustatyta tvarka.

18. Kitos sąlygos: ______________________________________________________

(čia šalys gali įrašyti ir kitas įstatymams neprieštaraujančias sąlygas)

_______________________________________________________________________________ .

19. Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeitus įstatymams ar kitiems teisės aktams, nuomos sąlygos peržiūrimos.

20. Ši sutartis surašoma dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

21. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki 5 punkte nustatyto nuomos termino.

22. Prie šios sutarties pridedama:

22.1. Savivaldybės materialiojo turto perdavimo ir priėmimo aktas;

22.2. kiti nuomojamo turto dokumentai ir priedai, būtini šio turto naudojimui.

23. Šalių rekvizitai:

 

Nuomotojo atstovas:                                                 Nuomininkas ar jo atstovas:

 

(Vardas ir pavardė)                                                       (Vardas ir pavardė)

 

(Parašas)                                                                         (Parašas)

A. V.                                                                                          A. V.

                                                ________________________________

 


Kaišiadorių rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Materialiojo turto perdavimo ir priėmimo akto formos pavyzdys)

_______________________________________________________________________________

(turto valdytojo (nuomotojo) – įmonės, įstaigos, organizacijos (toliau – juridinis asmuo)

_______________________________________________________________________________

pavadinimas, kodas, buveinė)

_______________________________________________________________________________

(nuomininko – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; nuomininko-

_______________________________________________________________________________

juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinė)

 

SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO

PERDAVIMO IR PRIĖMIMO

AKTAS

____ m.________________  ___d. Nr.___

_____________________________

(gyvenamosios vietovės pavadinimas)

 

Nuomotojas_______________________________________________________________,

                   (juridinio asmens pavadinimas)

atstovaujamas (pagal įstatymą, juridinio asmens įstatus (nuostatus), įgaliojimą) _______________________________________________________________________________

(atstovo vardas, pavardė, pareigos, juridinio asmens įstatų (nuostatų) pavadinimas, įgaliojimo data

______________________________________________________________________________;

ir numeris)

ir nuomininkas__________________________________________________________________,

                        (nuomininko – fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;

______________________________________________________________________________,

nuomininko – juridinio asmens  pavadinimas, kodas buveinė)

atstovaujamas (pagal juridinio asmens įstatus (nuostatus), įgaliojimą) _______________________

                                                                                                                       atstovo vardas, pavardė,

_______________________________________________________________________________

pareigos, juridinio asmens įstatų (nuostatų) pavadinimas, įgaliojimo data ir numeris)

______________________________________________________________________________,

remdamiesi sutartimi Nr.___________, sudaryta ______ m.               __ d., perdavė ir priėmė turtą:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(turto pavadinimas ir trumpas apibūdinimas: materialiojo turto inventorinis numeris; nekilnojamojo turto adresas, unikalus numeris, statinio pažymėjimas plane, bendras statinio plotas ar tūris, patalpų plotas ir indeksai; įrenginių – pagrindinės charakteristikos; būklė)

 

Perdavė

______________________________________

(nuomotojo atstovo pareigų pavadinimas)

______________________________________

(Vardas ir pavardė)

 

(Parašas)                                                     A.V.

Priėmė

______________________________________

(nuomininkas ar jo atstovas)

______________________________________

(Vardas ir pavardė)

 

(Parašas)                                                     A.V.

 


Kaišiadorių rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Sutarties formos pavyzdys)

 

SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO

TRUMPALAIKĖS NUOMOS SUTARTIS

 

_____ m.________    ___ d.           Nr. ___

(gyvenamosios vietovės pavadinimas)

 

Nuomotojas – _____________________________________________________,  atstovaujamas         

_____________________________________________________________________________ ,

(vardas, pavardė, pareigos)

ir nuomininkas__________________________________________________________________,

(fizinio asmens vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas, kodas)

atstovaujamas  ________________________________________________________________ ,

                                  (atstovo vardas, pavardė, pareigos, įgaliojimo data ir numeris)

___________________________________________________________,

sudarė šią trumpalaikės nuomos sutartį.

 

I.                   SUTARTIES DALYKAS

 

1. Nuomotojas įsipareigoja perduoti nuomininkui nekilnojamąjį turtą (toliau vadinama  – turtas) _________________________________________________________

                                            (nuomojamo objekto adresas ir trumpas apibūdinimas bei turto identifikavimo duomenys)

naudoti__________________________________________________________________

                     (nurodyti turto naudojimo paskirtį)

2. Nuomininkas sumoka nuompinigius – _________ Eur   per mėnesį. Į šiuos nuompinigius įskaičiuoti visi mokesčiai, susiję su išsinuomotu turtu, nuompinigių dydis, patvirtintas atskiru Kaišiadorių rajono savivaldybės tarybos _________sprendimu Nr._________.

2. Nuomininkas sumoka nuompinigius – _________ Eur   per mėnesį bei mokesčius už komunalines paslaugas, jeigu nuompinigių dydis apskaičiuotas pagal Nuompinigių už Kaišiadorių rajono savivaldybės materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašą

2. Nuomininkas už prekybos vietą paviljone sumoka nuompinigius – ______Eur per mėnesį bei mokesčius už komunalines paslaugas už praėjusį mėnesį iki kito mėnesio 10 dienos. Pirmą sutarties mėnesį per 3 darbo dienas nuomininkas sumoka vieno mėnesio nuompinigių dydžio užstatą, kuris pasibaigus sutarčiai grąžinamas (nereikalingus  išbraukti).

 

2

II. SUTARTIES SĄLYGOS

 

3. Nuomos terminas nustatomas nuo _________ ___d. _____ val. iki ________ ____d. _______ val. arba pagal pridedamą grafiką (kas nereikalinga išbraukti).

4. Nuomininkas neturi teisės keisti turto būklės.

 

III. ŠALIŲ PAREIGOS

 

5. Nuomotojas įsipareigoja užtikrinti, kad šioje sutartyje nurodytu (nurodytais) nuomos terminu (terminais) išnuomojamas turtas bus atlaisvintas ir pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą perduotas nuomininkui (sutarties priedas).

6. Nuomininkas įsipareigoja:

6.1. naudoti turtą pagal paskirtį, griežtai laikytis šios paskirties turtui keliamų priežiūros, priešgaisrinės saugos, sanitarinių reikalavimų ir kitų su turto eksploatavimu susijusių taisyklių;      

6.2. sudaryti sąlygas Nuomotojo įgaliotam atstovui tikrinti nuomojamo turto būklę;

6.3. savo lėšomis užtikrinti išsinuomoto turto švarą;

6.4. naudotis išsinuomotu turtu taip, kad netrukdytų juo naudotis kitiems teisėtiems to daikto naudotojams; 

6.5. pasibaigus šios sutarties terminui, perduoti 1 punkte nurodytą turtą pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą tokios būklės, kokios jis buvo perduotas šią sutartį pasirašiusiam Nuomotojo įgaliotam asmeniui.

7. Nuomininkui draudžiama subnuomoti nuomojamą turtą arba kitaip leisti kitiems asmenims juo naudotis, perleisti savo teises ir pareigas, atsiradusias iš šios trumpalaikės nuomos sutarties.

 

IV. SUTARTIES  NUTRAUKIMAS IR PASIBAIGIMAS

 

8. Ši sutartis pasibaigia pasibaigus nuomos terminui. Sutarties termino pabaiga šios sutarties šalių neatleidžia nuo pareigos tinkamai įvykdyti įsipareigojimus, kylančius iš šios sutarties.

9. Ši sutartis gali būti nutraukiama prieš terminą vienašališkai Nuomotojo iniciatyva, jeigu nuomininkas naudoja turtą ne tai paskirčiai, dėl kurios buvo išnuomotas, be Nuomotojo leidimo perleidžia išnuomotą turtą trečiajam asmeniui arba tyčia ar dėl neatsargumo blogina turto būklę.

 

3

                                   V. PAPILDOMOS SĄLYGOS

10._________________________________________________________________

(čia Nuomotojas  gali įrašyti ir kitas sąlygas, susijusias su turto saugumo užtikrinimu)

11. Nuomininkas, pasirašydamas šią sutartį, pripažįsta, kad jis  sutinka su išsinuomoto turto būkle.

12. Ginčai, kilę dėl šios sutarties vykdymo, sprendžiami derybomis, o nesusitarus – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Ši sutartis surašoma dviem egzemplioriais – po vieną sutarties šalims.

14. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.

15. Šalių adresai ir banko rekvizitai:

Nuomotojo atstovas:                                                                      Nuomininkas ar jo atstovas:

Į pradžią